سوانح وزیر

 

 اقای انجنیرغلام فاروق"قاضی زاده"معین انرژی و سرپرست وزارت انرژی وآب 

اخبار

بیشتر

Article

بیشتر