سوانح وزیر

 

 

 

 

اخبار

بیشتر

Article

 • بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان بهره برداري )جمع آوري و استفاده( آبهاي باران از سرك ها در افغانستان
  Rainwater Harvesting from Roads in Afghanistan پوهندوي داکترعبدالقیوم کریم و انجنیر سید شریف شُبیر خلاصه مقاله آب قابل دسترس در بیشتر مناطق جهان بنابردلایل مبرهن همچون ازدیاد نفوذ، تغییرات اقلیم و مدیریت نامناسب منابع آبی رو به...
 • آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت آب هاي فرامرزي افغانستان؛ سه تهدید و سه فرصت
  نویسنده: یحیی حازم مشاور آب هاي فرامرزي مقام وزارت انرژي و آب جهموري اسلامی افغانستان افغانستان در کمربند خشک و کم آب اوراسیا واقع شده چنانکه از یک سو قریب به دشت هاي خشک و بی آب شبه جزیره عربستان و شمال آفریقا و از سوي دیگر در همسایگی...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 12/05/1395 که مصادف به 2016/August/2 میشود در پروژه مطالعات تخنیکی بندهای ذخیروی بازیدخیل ولایت زابل، زردآلو ولایت غزنی و آبتک ولایت لوگر شامل(Package B) تحت کود نمبر MEW/0141-95/QCBS اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 13/10/1395 در پروژه بازسازی و احیای مجدد کانال میرحصه ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات تحت کود MEW/PCCIU-04 اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت محترم ساختمانی نوی سادات به قیمت مجموعی مبلغ (65,451,555.65) افغانی برنده شناخته...
 • اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی اگاهی تدارکاتی
  به اطلاع تمامأ شرکت ها که در داوطلبی پروژه نتورک تعمیر مرکز تحقیقات آب ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب دارای کود نمبر(MEW/024-96/NCB) وزارت انرژی وآب اشــتراک نموده بودند. رســانیده میشود. که پس از ارزیابی ومنظوری مقام محترم وزارت شرکت خــدمات لوژستیکی کوبل با ارائیه نازلترین...
بیشتر