اسناد

عنوان
طرح مدیریت آب های زیر زمنی شهر کابل مشاهده جزئیات
معرفی و گزارش کاری بورد تخنیکی وزارت انرژی و آب مشاهده جزئیات
ماهنامه دلو 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه جدی 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه قوس 1396 مشاهده جزئیات
مدیریت مالی مشاهده جزئیات
ماهنامه میزان 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه دلو 1395 ه-ش مشاهده جزئیات
ماهنامه سنبله 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه سرطان 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه ثور - 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه حمل 1396 مشاهده جزئیات
شماره دوم مجله آب مشاهده جزئیات
شماره اول مجله آب مشاهده جزئیات
لیست دریاهای حوزه شمال
محتوايات: جدول دریاهای اصلی و بعضی معاونین دریاهای حوزه دریایی شمال
مشاهده جزئیات
طرح جامع احیای مجدد و محافظت کاریز ها
محتوايات: طرح جامع احیای مجدد و محافظت کاریز ها که از سوی وزارت های انرژی و آب، زراعت، آبیاری و مالداری، احیأ و انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنک و اداره مستقل ارگانهای محل به همکاری تخنیکی سازمان خوراکه و زراعت ملل متحد FAO تهیه گردید اینجا ضمیمه و قابل دسترس می باشد
مشاهده جزئیات
ماهنامه جوزا - 1396 مشاهده جزئیات
ماهنامه ماه قوس سال 1395 مشاهده جزئیات
ماهنامه عقرب 1395 مشاهده جزئیات
مجله فصل دوم 1395 مشاهده جزئیات
صفحه 1 از 3
قبل123بعد