اگاهی تدارکاتی

به اطلاع تمامأ شرکت ها که در داوطلبی پروژه تحکیم کاری سواحل دریای تویشه در قریه زیری ترخه ولسوالـــی اسماعیل خیل منـــدوزی ولایت خوست دارای کـــود نمبر (MOEW/027-96/NCB)  وزارت انــرژی وآب اشتراک نموده بودند. رسانیده میشود. که پس از ارزیابی و منظوری مقام محترم وزارت شرکت ساختمانی افغان ویست با ارائیه نازلترین قیمت ارزیابی شده.  مبلغ (6393320) شش میلیون و سه صدو نود سه هزار و سه صدو بیست افغانی برنده شناخته شده و با وی عقد قـــرارداد میگردد.

کسانیدکه در مورد کدام ادعا داشته باشند الــی مدت (7) یوم بعد از نشر اعــلان به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند در غیر آن اجــــراآت صورت میگیرد.

با نشر اعـلان فـــوق مبلغ حــق الاشــاعه آن را نقــدآ از آرنــده محترم اخــــذ بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارســــــــــال داریــــــــــــــــــــــــــــــــــد. h