اگاهی تدارکاتی

به آگاهی تمام داوطلبانیکه در داوطلبی مؤرخ 08/09/1395 که مصادف به 2016/November/28 بوده در پروژه خریداری، نصب تجهیزات و سامان آلات 24 باب برج برق پروژه  MEW/659/ICB/b برقرسانی ولسوالی های رباط سنگی، کشک کهنه و گلران ولایت هرات اشتراک نموده بودند، به سمع شان رسانیده میشود که شرکت های محترم (North East Technology) JV (MECAC) به قیمت مجموعی مبلغ (1,122,556.05) دالر امریکائی برنده شناخته شده و با کمپنی مذکور عقد قرارداد میگردد.

داوطلبانیکه در پروژه فوق الذکر اشتراک نموده بودند و سایر اشخاص حقیقی و حکمی که بالای کمپنی برنده کدام ادعاء داشته باشند از نشر اعلان الی یک هفته به ریاست تهیه وتدارکات وزارت انرژی وآب مراجعه نمایند و درغیر آن اجراأت صورت میگیرد.

پول حق الاشاعه را از نزد آرنده نقدآ اخذ، بل و کتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.

نوت: به اساس اصول نامه سال مالی 1395 که فی دالر مبلغ (67) افغانی محاسبه گردیده است قیمت مجموعی مبلغ (1,122,556.05) دالر امریکائی کمپنی برنده معادل (75,211,255.4) هفتادو پنج میلیون و دو صدو یازده هزارو دو صدو پنجاه و پنج اعشاریه چهار افغانی میشود.