اگاهی تدارکاتی

به اطلاع تمامأ شرکت ها که در داوطلبی پروژه نتورک تعمیر مرکز تحقیقات آب ریاست سروی و پروژه سازی تاسیسات آب دارای کود نمبر(MEW/024-96/NCB)  وزارت انرژی وآب اشــتراک نموده بودند. رســانیده میشود. که پس از ارزیابی ومنظوری مقام محترم وزارت شرکت خــدمات لوژستیکی کوبل با ارائیه نازلترین قیمت ارزیابی شده.  مبلـغ (1424760) یک میلیون وچهارصدو بیست و چهار هزارو هفتصدو شصت افغانی برنده شناخته شده و با وی عقد قرارداد میگردد.

کسانیکه در موردکدام ادعا داشته باشند الی مدت (7) هفت یوم بعد از نشر اعلان به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انــرژی وآب مراجـعه نمایند در غیر آن اجراآت صورت میگیرد.  

با نشراعلان فوق مبلغ حق الاشاعه آنرا نقدآ از آرنده محترم اخذ بل وکتنگ آنرا جهت حفظ دوسیه ارسال دارید.