اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 42 بست جدید از طریق (سی بی ار) مرکز و ولایت .
جدول اعلان 42 بست از طریق سی بی ار مرکز و ولایت قبلاً 32 بست ریاست های حوزه های فرعی دریائی ولایات و 10 بست دوم الی چهارم مرکز وزارت به اعلان سپرده شده بود. وبست های اعلان شده از جمله بست های کلیدی وزارت میباشند و متصدی بست ها باید افراد...
Jul 31, 2017 Aug 16, 2017
رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم
دانلود رهنمود تسلیم دهی اوراق لازم .
Jul 18, 2017 -
چهار بست از طریق CBR به اعلان سپرده شد
وزارت انرژی و آب چهار بست زیر را که مشخصات آن ضمیمه این صفحه می باشد به اعلان سپرده است. 1- آمر سروی و مطالعات 2- آمر طرح جامع انرژی 3 - کارشناس انرژی آبی بزرگ 4- کارشناس انکشاف سکتور انرژی اشخاص واجد شرایط می توانند از...
Jun 17, 2017 -
پنج بست در وزارت انرژی و آب به اعلان سپرده شد
جزییات کامل بست ها را از فایل ضمیمه دریافت کنید.
May 17, 2017 -
پنج بست در وزارت انرژی و آب به اعلان سپرده شد
جزییات کامل بست ها را از فایل ضمیمه دریافت کنید.
May 17, 2017 -
اغلان 5 بست از طریق CBR
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3 ) بست دوم و (2) بست سوم را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ 25/12/1395 کابینه ج.ا.ا از تاریخ...
May 11, 2017 May 16, 2017
اعلان کاریابی
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(65) بست کمبود را مجدداً از تاریخ 6/2/1396 الی19/2/1396و به تاریخ16/2/1396 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد. اشخاص واجد...
Apr 30, 2017 May 09, 2017
اعلان دو بست به سیستم رقابت ازاد
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3) بست چهارم کمبود را مجدداً از تاریخ 2/2/1396 الی10/2/1396 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش به اعلان میگذارد. اشخاص واجد شرایط میتوانند...
Apr 22, 2017 Apr 30, 2017
اعلان بست ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک یک بست دوم ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب را مجدداً از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394 و (41) مورخ 25/12/1394 کابینه جمهوری...
Apr 09, 2017 Apr 16, 2017
اعلان 8 بست رتب معاش
شرایط استخدام اعلان بار اول تاریخ ختم اعلان تاریخ نشر اعلان بست ریاست...
Feb 01, 2017 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد