اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان 8 بست رتب معاش
شرایط استخدام اعلان بار اول تاریخ ختم اعلان تاریخ نشر اعلان بست ریاست...
Feb 01, 2017 -
اعلان 3 بست ریاست از طریق پروسه CBR
(بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3 ) بست دوم را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ 25/12/1395 کابینه ج.ا.ا از تاریخ 24/9/1395 الی8...
Dec 14, 2016 Dec 28, 2016
اعلان 10 بست از طریق پروسه CBR
(بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(10 ) بست دوم الی چهارم را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ25/12/1394 کابینه ج.ا.ا از تاریخ 1/9/1395...
Nov 22, 2016 -
اعلان کاریابی (آمر پلان تدارکاتی )
شماره اعلان وظیفه: عنوان وظیفه : آمر پلان تدارکاتی تعداد بست : 1 بست : 3 وزارت/اداره: وزارت انرژی و آب بخش مربوط : ریاست...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی ( آمر گروپ تفتیش امور مالی)
شماره اعلان وظیفه : عنوان وظیفه آمر گروپ تفتیش امور مالی تعداد بست : 1 بست : 3 وزارت/اداره : وزارت انرژی و آب بخش مربوط : ...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی ( مدیر عمومی تعقیب، تسهیل، دیتابس وگزارش دهی.)
شماره اعلان وظیفه: عنوان وظیفه : مدیر عمومی تعقیب، تسهیل، دیتابس وگزارش دهی. تعداد بست : 1 بست : 4 وزارت/اداره: وزارت انرژی و آب بخش...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی ( مدیر عمومی تحلیل اقتصادی وتخنیکی)
شماره : عنوان بست : مدیر عمومی تحلیل اقتصادی وتخنیکی وزارت/اداره : وزارت انرژی و آب بست : 4 تعداد بست 1 موقعیت کابل ریاست : ریاست پروژه سازی...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی (مدیر عمومی تحکیمات سواحل دریاها)
شماره : عنوان بست : مدير عمومي تحکیمات سواحل دریا ها وزارت/اداره : وزارت انرژی و آب بست : 4 تعداد بست 1 موقعیت کابل بخش مربوطه : ریاست پروژه سازي...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی (مدیر عمومی براورد)
شماره : عنوان بست : مدیر عمومی برآورد وزارت/اداره : وزارت انرژی و آب بست : 4 تعداد بست : 1 بخش مربوطه : ریاست پروژه سازی تاسیسات آب تاریخ اعلان: 4/8/1395...
Oct 25, 2016 -
اعلان کاریابی (رئیس حفظ مراقبت تاسیسات آب)
شماره اعلان : عنوان وظیفه : رئیس حفظ مراقبت تاسیسات آب تعداد بست : 1 بست : : 2 وزارت/اداره : وزارت انرژی و آب بخش مربوط : ریاست عمومی تنظیم...
Oct 25, 2016 -
صفحه 1 از 3
قبل123بعد