اعلان کاریابی ( مدیر عمومی تعقیب، تسهیل، دیتابس وگزارش دهی.)

 

 

شماره اعلان وظیفه:              

عنوان وظیفه :               مدیر عمومی تعقیب، تسهیل، دیتابس وگزارش دهی.

 

تعداد بست :                            1

بست :                                   4                  

وزارت/اداره:                          وزارت انرژی و آب   

بخش مربوط  :                        ریاست تهیه وتدارکات   

تاریخ اعلان :              4/8/1395

تاریخ ختم اعلان:       16/8/1395 

 

پس منظر وزارت انرژی و آب

 

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعليحضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اموربرق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک ، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.

اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.

ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی ، توپوگرافی ، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت مینمود.

در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.

هیمن مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

 

دید گاه وزارت انرژی وآب :

 

طرح و تطبیق پالیسی های تامین انرژی وتنظیم منابع اب، سراسری ودایمی بمنظور استفاده موثر درتولید انرژی و آبیاری بصورت متوازن برای تمام مردم کشور جهت تقویت و پیشرفت اقتصاد و صنعت، رفاه همگانی ،کاهش فقروبیکاری

هدف برنامه CBR

 

برنامهCBR  یک برنامه بسیار مهم وارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری ومدیریت میگردد ، ذریعه بودجه ملی از طریق ( ARTF )

تمویل میگردد ، هدف این برنامه این است تا وزارت های وادارات دولتی را حمایت وتسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی ظرفیت سازی ، بهبود اجراات و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد .این برنامه وزارت ها وادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده وشایسته را در وزارت ها وادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود .

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده وبتوانند عرضه خدمات بهتر وموثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه نتایج کاری داشته وهمکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد .

اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفوی

تعقیب اجراات کاری مربوط به  قرار دادهای پروژه ها وثبت اسناد در دیتابیس مربوطه جهت آوردن تسهیلات به شعبات همکار غرض رسیدن به اهداف پلان شده.

 

مکلفیت های وظیفوی :

 

1.      ترتیب پلان کاری ماهوار ،ربعوار وسالانه مدیریت  در مطابقت به پلان کاری ریاست جهت رسیدن به اهداف وزارت.

2.      تامین ارتباط ، هماهنگی وتعقیب امور اداری وتدارکاتی بابرنامه ها جهت پیشبرد بهتر امور؛

3.      ارسال مکاتیب جهت اخذ معلومات از ریاست های نظارت، برنامه های مربوطه به ارتباط کمیت وکیفیت پیشرفت کار پروژه ها؛

4.      تعقیب پرداخت اقساط پروژه ها طبق مواد قرار داد عقد شده درمرکز وولایات که آیا پرداخت ها صورت گرفته ویاخیر؛

5.      تعقیب پرداخت تضمین وتامینات پروژه های تکمیل شده که مطابق قانون تسلیمی آن صورت میگیردد انجام گردیده ویانه؛

6.      حفظ و نگهداری اسناد تضمین های بانکی و سایر اسناد مربوطه به شکل (هارد و سافت) در دیتابیس مربوطه به منظور جلوگیری از سو استفاده و ضایع شدن آن؛

7.      پیگیری از معیاد (تاریخ ختم) تضمین های بانکی جهت انجام تعهدات منعقده قرارداد ها؛

8.      ارایه یک کاپی از راپور تادیاتی و از پیشرفت کار در پروژه ها به اداره مربوطه (تدارکات ملی)؛

9.      ارائه گزارش ماهور، ربعوار، سالانه وعندالضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها ودست آورد ها بخش مربوطه .

10.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.

11.  ارزیابی اجراآت و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری وزارت .

12.  اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات وهداف وزارت سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی ( SMARTA  ) و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

 

مکلفیتهای گزارش دهی:

مدیر عمومی تعقیب، تسهیل ، دیتابیس و گزارشدهی به رییس تهیه و تدارکات گزارش میدهد.

 

تحصیلات و تجارب :

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 و 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرشده است.

1.               حد اقل داشتن سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های اقتصاد، اداره تجارت، حقوق، پالیسی عامه، مدیریت مالی ،    مدیریت عمومی،  اداره عامه ، وبه دارندگان سند تحصیلی بالاتردر رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.               حد اقل دوسال تجربه کاری در بخش تدارکات و مدیریت پروژه ها ؛

3.               تسلط به یکی از زبان‌های رسمی کشور(پشتو یا دری) و با زبان انگلیسی؛

4.               مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه؛