اعلان کاریابی ( آمر گروپ تفتیش امور مالی)

 

 

شماره اعلان وظیفه  :              

عنوان وظیفه                       آمر گروپ تفتیش امور مالی

تعداد بست             :              1

بست :                                                   

وزارت/اداره          :              وزارت انرژی و آب   

بخش مربوط          :              ریاست تفتیش داخلی    

تاریخ اعلان          :        4/8/1395

تاریخ ختم اعلان    :        16/8/1395

 

پس منظر وزارت انرژی و آب

 

اولين دستگاه برق آبي در زمان اعليحضرت امير حبيب الله در جبل السراج به توليد آغاز نمود كه برق مذكور به شهر كابل انتقال گرديده و تا زمان سلطنت اعليحضرت محمد ظاهر شاه اموربرق توسط شركت برق رهبری و مدیریت میگردید بعداً تولید برق در چک وردک ، ماهیپر و نغلو شروع و توسط ریاست عمومی برشنا موسسه اداره میگردید.

اما در قسمت تنظیم و مدیریت آب در آن زمان وزارت زراعت و آبیاری سروکار داشت آنهم صرف در بخش زراعت و کدام پروگرام تحقیقاتی و انکشافی در مورد آبهای کشور موجود نبود.

ریاست سروی آب و خاک بر علاوه سروی هایدرولوژیکی بخش های مهم دیگری مانند خاک شناسی ، توپوگرافی ، دیزاین آب های تحت الارضی و سطح الارضی کشور انجام فعالیت مینمود.

در اوایل دهه پنجاه هجری شمسی ریاست متذکره ارتقاء به ریاست عمومی آبیاری و منابع آب در تشکیل اضافه گردید.

هیمن مدیریت جدید التاسیس هایدرولوژی با پیمودن مراحل انکشافی در عرصه فعالیت های خویش توانست تا امروز با تشکیل وسیع زمینه فعالیت در مرکز و تمام ولایات کشور عنوان وزارت انرژی و آب را در تشکیل اداری دولت جمهور اسلامی افغانستان احراز نماید.

 

دید گاه وزارت انرژی وآب :

 

طرح و تطبیق پالیسی های تامین انرژی وتنظیم منابع اب، سراسری ودایمی بمنظور استفاده موثر درتولید انرژی و آبیاری بصورت متوازن برای تمام مردم کشور جهت تقویت و پیشرفت اقتصاد و صنعت، رفاه همگانی ،کاهش فقروبیکاری.

هدف برنامه CBR

برنامهCBR  یک برنامه بسیار مهم وارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری ومدیریت میگردد ، ذریعه بودجه ملی از طریق ( ARTF )

تمویل میگردد ، هدف این برنامه این است تا وزارت های وادارات دولتی را حمایت وتسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی ظرفیت سازی ، بهبود اجراات و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد .این برنامه وزارت ها وادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده وشایسته را در وزارت ها وادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود .

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده وبتوانند عرضه خدمات بهتر وموثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند. شخص استخدام شده در این بست باید توجه نتایج کاری داشته وهمکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد .

اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقاء ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

 

هدف وظیفه :

مدیریت و نظارت از امور مربوط  به تفتیش و بررسی امورمالی و حسابی پروژه ها و بخش های مربوطه وزارت جهت تحقق اهداف تفتیش.

 

مسئولیتهای وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوار وسالانه در مطابقت به پلان کاری آمریت جهت رسیدن به اهداف ریاست .

2.      نظارت ازتفتیش و بررسی امور مالی وحسابی  پروژه های آب و انرژی به منظورتطبیق پالیسی ها و اهداف وزارت انرژی و آب.

3.      نظارت و کنترول از بررسی امور مالی  پروژه های آب و و انرژی  درشروع ، نیمه دوران و ختم برنامه های امور ساختمانی .

4.      مدیریت و نظارت از پروسه تفتیش وبررسی فعالیت های سالانه  بخشهای مربوطه وزارت به منظور مصرف بودجه مطابق با پلانهای منظورشده .

5.       حصول اطمینان از صحت مصارف بودجه عادی و انکشافی وزارت طبق رهنمود های مصارف دارای های عامه .

6.      تعقیب و پیگیری از نتایج ارائه شده به اداره تحت بررسی.

7.      بررسی گزارشهای واصله مفتیشین امورمالی و توحید آنها جهت ارائه معلومات به مقامات ذیصلاح  غرض اخذ هدایت و اجراات بعدی.

8.      ارائه نتایج گزارش تفتیش و بررسی امور مالی بخش تحت بررسی درصورت موجودیت نواقص کاری جهت رفع آنها.

9.      توحید گزارشات سالانه آمریت مربوطه  دررابطه به اجراات کاری و دست آورد های تفتیش امورمالی به مقام وزارت.

10.  ارایه مشوره های لازم به مقام ریاست درقسمت طرح پلان ها، و رهنمود های مربوطه.

11.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عنداضرورت برای مقام ریاست بمنظور مطلع ساختن از پیشرفت فعالیت ها ودست آورد ها بخش های مربوطه.

12.  مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از انگیزه دهی ، ظرفیت سازی ، موثریت ومثمریت کاری آنها بمنظور اجرای بهتر امور مطابق معیار های تعین شده.

13.  ارزیابی اجراات وکارکر دهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون خدمات ملکی درهماهنگی باریاست منابع بشری .

14.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین ، مقررات وهداف وزارت سپرده میشود.

 

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیار های پلانی ( SMARTA  )و مطابق با اهداف CBR ومسولیتهای وظایف طرح کند .

 

مکلفیتهای گزارش دهی:

آمرگروپ تفتیش امور مالی به رییس تفتیش به گزارش می دهد .   

 

تحصیلات و تجارب :

 

مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( 7 و 34 ) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکرشده است.

1.      حد اقل سند تحصیلی لیسانس دریکی از رشته های:  اقتصاد، حقوق، اداره تجارت، مدیریت مالی و حسابی، و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.      حداقل دو سال تجربه کاری در بخش مالی، حسابی و تفتیش؛

3.      تسلط کامل به  یکی از زبان های رسمی (دری و پشتو) و بلدیت(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛

4.      مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه؛