اعلان 10 بست از طریق پروسه CBR

(بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(10  ) بست دوم الی چهارم  را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ25/12/1394 کابینه ج.ا.ا از تاریخ 1/9/1395  الی   14/9/1395 به اعلان رقابتی گذاشته میشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری و از لینک (http://mew.gov.af/fa/documents?did=237) دریافت و از طریق ویب سایت های  (www.jobs.gov.af) و(www.acbar.org) در مورد مشخصات بست های اعلان شده معلومات دریافت و بعد از دریافت و خانه پری فورمه مخصوص CBR و ضم نمودن اسناد مورد نیاز بست درخواست شده شما  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را به فارمتPDF به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af ) و CC خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

در صورت ضرورت به شماره های( 0788278504 – 0798930107) تماس حاصل نموده حل مطلب نمائید.)

سافت کاپی لوایح وظایف و رهنمود تکمیل اسناد برای کاندید شدن بست های CBR بست های مندرجه جدول منضمه مکتوب هذا ذریعه فلش بشما جهت اجراآت فوق الذکر ارسال است درزمینه به سهم خویش اجراآت خواهند فرمود.

آمریت طرح جامع انرژی

رئیس نظارت برتطبیق پروژه های انکشافی انرژی

کارشناس انرژی آبی بزرگ

کارشناس انکشاف سکتور انرژی

کارشناس راوبط برنامه وپلانیک

کارشناس منابع آب

لایحه وظایف انجنیر هایدروتخنیک

متخصص جیودیزی و جی ای اس 

متخصص حقوقی امور آب

متخصص هایدرو تخنیک