اعلان 3 بست ریاست از طریق پروسه CBR


(بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3  ) بست دوم را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ 25/12/1395 کابینه ج.ا.ا از تاریخ 24/9/1395  الی8 /10 /1395 به اعلان رقابتی گذاشته میشود.

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری و از لینک (http://mew.gov.af/fa/documents?did=237) دریافت و از طریق ویب سایت های  (www.jobs.gov.af) و(www.acbar.org) در مورد مشخصات بست های اعلان شده معلومات دریافت و بعد از دریافت و خانه پری فورمه مخصوص CBR و ضم نمودن اسناد مورد نیاز بست درخواست شده شما  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را به فارمتPDF به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af ) و CC خویش را (jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

در صورت ضرورت به شماره های( 0788278504 – 0798930107) تماس حاصل نموده حل مطلب نمائید.)

لایحه وظایف سی بی آر ریاست  اداری وخدمات

لایحه وظایف سی بی آر رئیس منابع بشری 

لایحه وظایف سی بی آر ریاست تفتیش داخلی