اعلان دو بست به سیستم رقابت ازاد

 

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3) بست چهارم کمبود را مجدداً از تاریخ 2/2/1396 الی10/2/1396 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش  به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نماینـــــــــــــــــد.

 

http://لوایح وظایف داکتر صحی کلینک

 

http://لایحه وظایف استاد تعلیمات بخش برق.docx2