اعلان کاریابی


بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(65) بست کمبود را مجدداً از تاریخ 6/2/1396 الی19/2/1396و به تاریخ16/2/1396 را به سیستم رقابت آزاد رتب و معاش  به اعلان میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری دریافت نماینـــــــــــــــــد.

جدول اعلان بستهای بار اول

جدول اعلان بست های مجدد