اغلان 5 بست از طریق CBR

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بتعداد(3  ) بست دوم و (2) بست سوم را از طریق پروسه CBR نظر به مصوبه شماره(38) مورخ 11/11/1394و مصوبه شماره (41) مورخ 25/12/1395 کابینه ج.ا.ا از تاریخ 20/2/1396  الی26  /2 /1396 به اعلان رقابتی گذاشته میشود.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری و از لینک (http://mew.gov.af/fa/documents?did=237) دریافت و از طریق ویب سایت های  (www.jobs.gov.af) و(www.acbar.org) در مورد مشخصات بست های اعلان شده معلومات دریافت و بعد از دریافت و خانه پری فورمه مخصوص CBR و ضم نمودن اسناد مورد نیاز بست درخواست شده شما  به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را به فارمتPDF به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af ) و CC خویش را (jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

در صورت ضرورت به شماره های( 0788278504 – 0798930107) تماس حاصل نموده حل مطلب نمائید.

لایحه وظایف سی بی آر ریاست دفتر

لایحه وظایف سی بی آر ریاست حقوق آب

لایحه وظایف سی بی آر ریاست انرژی جدید

 لایحه وظایف آمریت ای تی

 لایحه وظایف متخصص جیودیزی و جی ای اس