اعلان 5 بست

وزارت انرژی و آب 5 بست زیر را از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده است. 

 انجنیر میخانیک بندها  ریاست حفظ و مراقبت تاسیسات آب

کارشناس حقوق بین الدول حقوق آب ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب

کارشناس هایدرولوژی و میتیورولوژی ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب

مدیرعمومی نگهداری اسناد تخنیکی ریاست پروژه سازی تاسیسات آب

استاد دیپارتمنت بخش آب  مرکز تربیوی

 مامور نشرات ریاست دفتر

 اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ 1396/4/10 الی  تاریخ 1396/4/18 فورم های  بست های فوق را از مراجع مربوطه وزارت انرژی وآب بدست آورند. 

 نوت: میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را به فارمت PDF به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af ) و Cv خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

 در صورت ضرورت به شماره های( 0788278504) تماس حاصل نموده حل مطلب نمائید.