اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که وزارت محترم انرژی و آب در نظر دارد تا قرارداد پروژه مطالعات امکان سنجی و دیزاین تفصیلی پروژه سکتور حوزه دریایی پنج آمو را به شرکت Eptisa Serviccios de enginieria S.L همراه با مشاورین فرعی APAMA Consultancy Services، به قیمت مجموعی  USD 2,639,294.00 (دو میلیون شش صد و سی و نه هزار دو صد نود چهاردالر امریکائی و AFN 67,943,125.00 (شصت و هفت میلیون  نه صد و چهل و سه هزار یکصد و بیست و پنج  افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی به طور کتبی توأم با دلایل آن به وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.