چهار بست از طریق CBR به اعلان سپرده شد

 وزارت انرژی و آب چهار بست زیر را که مشخصات آن ضمیمه این صفحه می باشد به اعلان سپرده است. 

 1- آمر سروی و مطالعات

 2- آمر طرح جامع انرژی

 3 - کارشناس انرژی آبی بزرگ

 4- کارشناس انکشاف سکتور انرژی

 اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ 1396/3/27 الی  تاریخ 1396/4/2 فورم های  بست های فوق را از مراجع مربوطه وزارت انرژی وآب بدست آورند. 

 نوت: میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را به فارمت PDF به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af ) و Cv خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

 در صورت ضرورت به شماره های( 0788278504) تماس حاصل نموده حل مطلب نمائید.

 اطلاعات بیشتر در فایل زیر موجود است