اعلان 42 بست جدید از طریق (سی بی ار) مرکز و ولایت .

جدول اعلان 42 بست از طریق سی بی ار مرکز و ولایت

قبلاً 32 بست ریاست های حوزه های فرعی دریائی ولایات و 10 بست دوم الی چهارم مرکز وزارت به اعلان سپرده شده بود. وبست های اعلان شده از جمله بست های کلیدی وزارت میباشند و متصدی بست ها باید افراد ورزیده و کارفهم باشند. بناءً این وزارت نظر به ضرورت و همچنان جهت تامین فضای رقابت میان کادر های موجود در بازار کار اعلان بست های متذکره را الی تاریخ 25/5/1396 تمدید مینماید.علاقه مندان میتوانند لوایح وظایف بست های مربوطه را از لینک های ذیل بدست بیآورند.

حوزه فرعی دریایی بازارک

حوزه فرعی دریایی پارون

حوزه فرعی دریایی پکتیکا

حوزه فرعی دریایی جلال آباد

حوزه فرعی دریایی جلال شمل خرم

حوزه فرعی دریایی جلال کنرها

حوزه فرعی دریایی جلال لغمان

حوزه فرعی دریایی جلگه بالایی

حوزه فرعی دریایی غزنی

حوزه فرعی دریایی غوربند چاریکار

حوزه فرعی دریایی کابل لوگر

حوزه فرعی دریایی کابل وسطی

حوزه فرعی دریایی میدان شهر

حوزه فرعی دریایی فراه رود

حوزه فرعی دریایی مرغاب قلعه نو

حوزه فرعی دریایی هریرود بالایی

حوزه فرعی دریایی هریرود پایینی

حوزه فرعی دریایی بلخاب

حوزه فرعی دریایی خلم ایبک

حوزه فرعی دریایی سرپل

حوزه فرعی دریایی شیرین تگاب

 حوزه فرعی دریایی کوکچه (فیض آباد)

حوزه فرعی دریایی القان

حوزه فرعی دریایی دشت قلعه

حوزه فرعی دریایی کندز بالایی بامیان

حوزه فرعی دریایی ارغنداب

حوزه فرعی دریایی ترنک قلات

حوزه فرعی دریایی ترینکوت

حوزه فرعی دریایی هلمند بالایی

حوزه فرعی دریایی هلمند پایینی

حوزه فرعی دریایی هلمند وسطی

لایحه وظایف آمر بایومس ریاست انرژی جدید

لایحه وظایف آمریت اطلاعات نشرات ریاست دفتر

لایحه وظایف رییس مرکز تربیوی معینیت انرژی

لایحه وظایف متخصص انرژی باد ریاست انرژی جدید

لوایح وظایف آمریت استخدام

لوایح وظایف آمریت محاسبه جنسی و دیپوها

آمر سروی ومطالعات

کارشناس انرژی آبی بزرگ

لایحه وظایف جدید ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های انکشافی آب

لایحه وظایف رییس خدمات مشورتی و انجنیری انرژی

لایحه وظایف حوزه فرعی دریایی اشکاشم

لایحه وظایف رئیس نظارت برتطبیق پروژه های انکشافی انرژی