اعلان بست دوم ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب.

وزارت انرژی و آب به منظور تطبیق پروسه اصلاحات و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیل اینک بست دوم ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب را مجدداً از طریق برنامه CBR از تاریخ    15/6/1396 الی 29/6/1396 به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری و یااز ویب سایت وزارت انرژی و آب دریافت نمایند. و همچنان میتوانید جزئیات بستهای اعلان شده را از ویب سایت های  (www.jobs.gov.af ) . (www.acbar.org) دریافت و بعد از تکمیل اسناد دوباره به مدیریت اعلانات و توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و به ایمیل آدرس (hr@mew.gov.af) و CC ایمیل خویش را (jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.

لایحه وظایف بست دوم ریاست طرح و تنظیم پالیسی های آب.