اعلان مجدد بست دوم ریاست نظا رت برتطبیق پروژه های انکشافی آب ..

بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک  بست دوم ریاست نظارت بر تطبیق پروژه های انکشافی آب رااز طریق

برنامه CBR از تاریخ 8/1396 /28 الی 9/1396 /13 مجدداً به اعلان رقابتی میگذارد.

اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه های ستندرد کاریابی  CBR را از مدیریت اعلانات و توزیع فورم آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت و 

لینک (http://mew.gov.af/fa/documents?did=237) دریافت نمائید و همچنان میتوانید جزئیات بستهای اعلان شده را از ویب سایت های

(www.mew.gov.af) ، (www.jobs.gov.af) و (www.acbar.org) دریافت و بعد از تکمیل اسناد  دوباره به مدیریت اعلانات و

توزیع فورم تسلیم و همچنان میتوانید که فورمه کاریابی و تمام اسناد ضروری خویش را در یک فایل PDF گنجانیده و  به ایمیل آدرس

(hr@mew.gov.af ) و CC ایمیل خویش را ( jobs@afghanexperts.gov.af) گرفته ارسال نمائید.