پنج بست در وزارت انرژی و آب به اعلان سپرده شد

جزییات کامل بست ها را از فایل ضمیمه دریافت کنید.