اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان مجدد بست سوم متخصص انرژی باد ریاست انرژی جدید!
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست سوم متخصص انرژی باد ریاست انرژی جدید این وزارت را مجدداً از طریق پروسه CBR از تاریخ 16 /ثور/1397 الی 22 /ثور/1397 به اعلان رقابتی گذاشته...
May 06, 2018 May 13, 2018
اعلان بست چهارم مدیریت عمومی استخدام.
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست چهارم مدیریت عمومی استخدام این ریاست را بار اول از تاریخ 29 /حمل/1397 الی 7 /ثور/1397 به اعلان رقابتی میگذارد. اشخاص واجد شرایط میتوانند فورمه...
Apr 18, 2018 Apr 27, 2018
اعلان مجدد بست سوم آمریت سروی و مطالعات.
بمنظور تطبیق پروسه اصلاحات اداری و جذب افراد لایق و کار فهم مطابق به مسلک و رشته تحصیلی اینک بست سوم آمر سروی و مطالعات ریاست خدمات انجنیری و مشورتی انرژی را با حفظ حقوق کاندیدان قبلی مجدداً از طریق پروسه CBR از تاریخ 29 /حمل/1397 الی 4...
Apr 18, 2018 Apr 24, 2018
صفحه 2 از 2
قبل12بعد