امضای قرار داد ساخت پروژه آبیاری و تولید برق خان آباد 2 .

امضای قرار داد ساخت پروژه آبیاری و تولید برق خان آباد 2