نشست سالانه اتحادیه بین المللی سولر. افغانستان عضویت این اتحادیه را بدست آورد.

نشست سالانه اتحادیه بین المللی سولر. افغانستان عضویت این اتحادیه را بدست آورد.