در حاشیه کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری برای افغانستان.

در حاشیه کنفرانس بین المللی تجارت و سرمایه گذاری برای افغانستان، حکومت افغانستان با سازمان بین المللی مالی بانک جهانی تفاهم نامه ی تطبیق پروژه های سولر در این کشور را به امضا رساند.