مسوولان بانک جهانی از توجه ویژه وزارت انرژی و آب جهت بهبود صنعت انرژی در افغانستان ستایش نمودند.

.