هیات وزارت انرژی و آب در راس محترم الماس زاخیلوال معین مالی و اداری از بند پوزلیچ ولایت غور دیدن کردند.

.