نمایشگاه صنعت برق افغانستان افتتاح شد

نمایشگاه صنعت برق افغانستان افتتاح شد