قرارداد احداث شبکه های برق وبازسازی بندهای آب درشمال کشور

این قرارداد را الحاج محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی آب و نماینده کمپنی فیشنرFichnter جمهوری فدرالی آلمان به ارزش دو صد و هفت ملیون یورو به امضأ رسانیدند که طی دوسال آینده تکمیل میگردد.

قرار اظهار سرپرست وزارت انرژی وآب این قرارداد در دو بخش بوده و کمپنی فشنر وظیفه دارد تا دیزاین این دو پروژه را نظارت نمایند.

به اساس گزارش خبرنگار این وزارت، بخش اول برقی ساختن شهرهای که در امتداد سیستم برق شمال شرق قراردارند. هزینه این پروگرام در دوسال ( 1389و1390) بالغ بر 57 میلیون یورو می شود. این پروگرام شمال پروژه های ذیل میباشد:

درسال اول: تکمیل شبکه برق شهر مزار شریف، برقی ساختن ولسوالی مارمل از طریق لین 20 کیلوولت از مزارشریف، ساختمان سب استیشن شهر خلم، احداث شبکه برق خلم و قریه های اطراف آن، بازسازی شبکه برق ولسوالی پیرنخچیر (فیروز نخچیر) و تکمیل نمودن شبکه برق شهر ایبک.

در سال دوم: ایجاد شبکه توزیعی برق در شهر دوشی، ایجاد شبکه توزیعی در شهرخنجان.

پروگرام دوم شامل پروژه های ذیل بوده و درظرف سال های 1390-91و 92 تکمیل میگردد وهزینه پولی آن بالغ بر 150 میلیون یورو میباشد:

1- بازسازی بند های اول و دوم برق پلخمری که هر دو حدوداً 5/13 میگاوات برق تولید میکند.

2- مطالعه نهایی بند برق خان آباد دو و ساختمان آن که تولید این بند برق حدوداً 5/10 میگاوات برق پیشبینی شده است.

3- تمویل مشترک با سایر کمک کننده ها در مورد ساختمان برق سی میگاوات پروگرام کوکچه سفلی.

4- اعمار پنج بند برق کوچک بر حسب موافقه با وزارت انرژی و آب.

مطالعه پروژه های متذکره بعد از عقد قرارداد شروع و به ترتیب بین سالهای 1391 و 1392 تکمیل گردیده و به بهره برداری قرار میگیرد.