ظرفیت ذخیره آب و تولید برق بند دهله کندهار افزایش می یابد

ظرفیت ذخیره آب و تولید برق بند دهله کندهار افزایش می یابد

این موضوع در نشست مسوولان کمپنی های FCG ANZDEC و افغانترین با انجنیر محمد داود قاضی زاده معین آب وزارت انرژی و آب در میان گذاشته شد.

دراین نشست که مسوولان بانک انکشاف آسیایی نیز اشتراک داشتند دو طرف بر تداوم کار و بلند بردن 8 متر ارتفاع بند دهله ولایت کندهار و ختم کار آن در وقت معین تاکید کردند.

بر اساس توجه مقام وزارت انرژی و آب روی بند سازی و احیایی مجدد بند های سابقه کشور، قرار داد تکمیل دیزاین 8 متر ارتفاع بند دهله ولایت کندهار به تاریخ 20 سپتمبر 2017 با کمپنی های FCG ANZDEC و افغانترین عقد شد که قرار است تا تاریخ 31 اگیست 2019 تکمیل شود. اجرای کاری های ساختمانی بند دهله کندهار در چهار مرحله زیر تکمیل می شود.

مرحله اول: بلند بردن 8 متر ارتفاع بند که در نتیجه آن کاسه ذخیره آب در اثر رسوبات از 478.6 میلیون متر مکعب به 264 میلیون متر مکعب کاهش یافته، دو باره به 314 میلیون متر مکعب افزایش می یابد.

مرحله دوم: نظر به برآورد کمپنی 20 هزار هکتار زمین دیگر تحت آبیاری قرار می گیرد و در مجموع ظرفیت آبیاری بند از 6400 به 26400 هزار هکتار زمین افزایش می یابد.

مرحله سوم: تولید و توزیع برق شهر کندهار که نظر به بر آورد ابتدایی کمپنی به 24 میگاوات برق می رسد

مرحله چهارم: آبرسانی شهر کندهار

بند دهله ولایت کندهار بالای دریایی ارغنداب که یکی از شاخه های اصلی دریای هلمند است اعمار شده است. نوعیت بند خاکی بوده در حال حاضر ارتفاع آن 55 متر و طول به 540 متر می رسد.

بند دهله با گذشت سال های متمادی 30 درصد توسط رسوبات پر شده است که ظرفیت ذخیروی آن به 264 میلیون متر مکعب کاهش یافته است.

حبیبی