افغانستان به عنوان معاون آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر کارش را آغاز کرد

افغانستان به عنوان معاون آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر کارش را آغاز کرد

مسوولیت افغانستان در این نشست بین المللی را انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور بدوش دارد.

این هشتمین اجلاس بین المللی سازمان جهانی انرژی های تجدید پذیر است که در شهر ابوظبی در امارات متحده عربی برگزار شده است.

آصف غفوری متخصص رسانه ای وزارت انرژی و آب میگوید در این نشست 154 کشور به سطح نمایندگان رسمی اشتراک نموده و صدها سرمایه گذار خصوصی نیز عضو هشتمین نشست IRENA می باشند.

بر بنیاد معلومات وزارت انرژی و آب 73 کشور به سطح وزیر در این نشست اشتراک نموده و بقیه شرکت کنندگان به سطح معاون وزیر می باشند.

این اجلاس یک روز دیگر نیز ادامه خواهد یافت و در پایان نمایشگاه دو روزه ای نیز پیوست این نشست خواهد بود.

سخنرانی وزیر انرژی و آب کشور تا لحظات دیگر روی صفحه رسمی این وزارت پخش خواهد شد.