انجنیر علی احمد عثمانی وزير انرژى و آب کشور در حاشیه "نشست بین المللی انرژی فورَم" با آرين رٌسنك رییس عمومی سازمان بین المللی انرژی چارتر دیدار کرد.

 

انجنیر علی احمد عثمانی وزير انرژى و آب کشور در حاشیه "نشست بین المللی انرژی فورَم" با آرين رٌسنك رییس عمومی سازمان بین المللی انرژی چارتر دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف در مورد زمينه سازى براى ايجاد پلت فورم منطقهی تاکید کردند دو طرف همچنان روی تکمیل شدن گزارش انرژی در افغانستان،

برنامه‎‎ی براى ارتقا ظرفيت در بخش تجارت و ترانزيت منطقهيى انرژى و برگزاری يك كنفرانس منطقه‌يى انرژى براى افغانستان بحث و تبادل نظر نمودند.