محمد آصف غفوری رییس دفتر مقام وزارت انرژی و آب تعیین شد.

محمد آصف غفوری رییس دفتر مقام وزارت انرژی و آب تعیین شد.

محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور در مراسم معرفی آقای غفوری که از سوی برنامه سی بی آر موفق به احراز این پست شده است، اظهار امیدواری کرد که این جوان همانند گذشته موفقیت های چشمگیر را برای وزارت انرژی و آب کسب کند.

محترم وزیر انرژی و آب کشور با اشاره به موفقیت های کسانی که از طریق سی بی آر در بستهای مختلف این وزارت فعالیت اجراء می کنند، از این برنامه بعنوان برنامه موفق یاد کرد که می تواند در ارایه فعالیتهای حکومت داری خوب نقش اساسی داشته باشد.

آقای عثمانی در بخشی از سخنان خود اهمیت فعالیتهای روابط عمومی در وزارت خانه ها را یادآور شده با اشاره به موفقیتهای کسب شده از سوی آقای غفوری در بخش روابط عمومی این وزارت اظهار امیدواری کرد که ریاست دفتر بتواند به عنوان قلب این وزارت روابط عمومی را در داخل و خارج از این اداره به خوبی تامین نماید.

وزیر محترم انرژی و آب کشور همچنان اهمیت کاری بخش ریاست دفتر را نیز تذکر داده از آقای غفوری بعنوان جوانی یاد کرد که با اندوخته های علمی و تجارب کاری می تواند در تنظیم بهتر امور کاری موفقانه وارد عمل شود.

همچنان محترم انجنیر عثمانی بر احترام متقابل بین تمام بخشهای کاری این وزارت و پیشبرد امور مطابق به پلان کاری به صورت شفاف تاکید داشت.

در این مراسم انجینرمحمودی رییس عمومی تنظیم امور آبی وزارت انرژی و آب، رئیس تفتیش داخلی، و انجنیر محمد گل هر کدام در سخنانشان از آقای غفوری بعنوان جوانی مستعهد یاد نمودند که می تواند در ارایه خدمات اداری شفاف و صادقانه کار نماید.

همچنان محمد آصف غفوری رییس دفتر مقام وزارت انرژی و آب نیز از تجدید تعهد صادقانه امور کاری یادآورگردید.

آقای غفوری با ابراز قدردانی از حمایت های مقام وزارت انرژی و آب در بخش های مختلف کاری از کارمندان گفت: بدون شک موفقیتهای کسب شده من قبل از این در بخش مطبوعاتی و روابط عمومی وزارت انرژی و آب ناشی از حمایت های بی دریغ مقام محترم وزارت انرژی و آب و مسولان این وزارت می باشد.

او همچنان اطمینان داد که ریاست دفتر بدون هیچ تعللی در انجام وظایف و تامین روابط داخل و بیرون از سازمان مدبرانه مطابق به اصول و قوانین و ارزشهایی تعیین شده، خواهد کوشید.

گفتنی است: محمد آصف غفوری رییس دفتر مقام وزارت، قبل از احراز این پست بعنوان متخصص رسانه ایی در وزارت انرژی و آب فعالیت داشت.صمدی