شماری از بزرگان ولایت بدخشان در دیدار با محترم انجنیر علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های این وزارت، روی پروژه‌های آب و برق ولایت بدخشان صحبت نموده

 

شماری از بزرگان ولایت بدخشان در دیدار با محترم انجنیر علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور، ضمن قدردانی از تلاش‌های این وزارت، روی پروژه‌های آب و برق ولایت بدخشان صحبت نموده،

خواستار تسریع روند کار این پروژه‌ها شدند.

فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان ضمن حمایت از تلاش‌های وزیر انرژی وآب کشور بر پیشرفت کار پروژهای انرژی و آب آن ولایت تاکید کرد.

همچنان یک تن از بزرگان ولسوالی خواهان ولایت بدخشان خواستار توجه بیشتر مقام وزارت انرژی و آب روی شروع کار پروژه‌های انتقال انرژی در این ولسوالی شد.

سپس محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور، چگونگی پیشرفت کار پروژه‌های این وزارت در ولایت بدخشان را توضیح داد و بر نظارت دقیق از کار پروژه‌های آن ولایت تاکید کرد.

آقای عثمانی همچنان وعده سپرد تا به زودی هیاتی را به منظور بررسی ونظارت از پروژه‌های وزارت انرژی وآب به آن ولایت بفرستد.

حبیبی