وزیر انرژی و آب قرار داد دوازده پروژه آبی را امضاء کرد

وزیر انرژی و آب قرار داد دوازده پروژه آبی را امضاء کرد

این پروژه ها به ارزش 317 میلیون افغانی در هشت ولایت کشور در جریان یک ماه گذشته از سوی انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب امضا شده است.

این دوازده پروژه در قالب پروژه IRDP (احیا، بازسازی و انکشاف شبکه های آبیاری) ریاست انسجام پروژه های وزارت انرژی و آب طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شده است.

پروژه های یاد شده شامل:

1. بازسازی و تحکیم دیوار های استنادی سواحل رودخانه های کشک بهار

2. کانال آبیاری کوزبیهار،

3. کانال آبیاری دنبالی وخیر آباد،

4. دیوار استنادی سواحل رودخانه زنگ آباد،

5. تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه نعمت خیل،

6. بازسازی کانال آبیاری ناگهان،

7. بازسازی کانال آبیاری سفید روان،

8. بازسازی و تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه نوری سفیدی،

9. بازسازی پروژه تحکیم دیوار استنادی سواحل رودخانه سنگ زرد،

10. تحکیم دیواراستنادی سواحل روخانه بخشی خیل،

11. تحکیم دیوارسواحل رودخانه قاضی کیننی،

12. دیوار استنادی سواحل رودخانه خوشاپ

می باشد.

آصف غفوری متخصص رسانه ای وزارت انرژی آب میگوید: این پروژه ها در ولسوالی دولت یار ولایت غور، خوگیانی ولایت ننگرهار، لاش جوین ولایت فراه، پنجوانی وزری ولایت کندهار، فرزه ولایت کابل، ارغنداب ولایت کندهار، انجیل ولایت هرات، حصه اول ولایت کاپیسا، لعل و سرجنگل ولایت غور، رخه ولایت پنجشیر، مرکزسرپل و ولسوالی دامان ولایت کندهار اجراء می شود.

با ساخت این پروژه ها بیشتر از 7 هزار هکتار زمین زیر آبیاری قرار می گیرد و از خدمات آن بیشتر از 10 هزار خانواده بهره مند می شوند.