دیزاین تفصیلی بند بخش آباد ولایت فراه ۳۵٪ پیش رفته است

دیزاین تفصیلی بند بخش آباد ولایت فراه ۳۵٪ پیش رفته است. 
وزارت انرژی و آب اعلام می دارد که کار توپوگرافی بند بخش آباد در همه ساحات بند به شمول ۴۶ کیلومتر کانال اصلی تکمیل شده است و کار سروی روی ۴۲ کیلومتر دیگر جریان دارد و در مجموع کار جیو تخنیک 13 حلقه چاه به عمق 640 متر در ساحه بند اصلی و بند سدل تکمیل شده است.

 
آمریت نشرات وزارت انرژی و آب میگوید دو چاه تحقیقاتی در قسمت تونل آبگردان در کناره راست در جریان همین هفته آغاز میگردد و کار سرک سازی، سرک دسترسی به چاهای تحقیقاتی جریان دارد.

ﺷﻴﻴﺮ ﻛﻨﻴﺪ