بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور ساخته می شود

 

بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور ساخته می شود.

وزارت انرژی و آب به هدف واحد ساختن اطلاعات سکتور انرژی کشور و ایجاد هماهنگی بیشتر میان تمام نهاد و سازمان های فعال در بخش انرژی، می خواهد سیستم بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور را بسازد.

به همین اساس امروز نشست مباحثوی میان وزارت انرژی وآب و تمام نهاد های دولتی و خصوصی فعال روی سکتور انرژی کشور در وزارت انرژی و آب برگزار شد.

دراین نشست اشتراک کننده ها بعد از بحت و تبادل دیدگاه روی موارد زیر به توافق اولیه دست یافتند.

1- ایجاد بخش معلومات پروژه های انرژی در بانک اطلاعات سکتور انرژی کشور

2- ایجاد بخش معلومات سکتور انرژی اختصاص سکتور انرژی وزارت انرژی و آب

3- ایجاد بخش تدارکاتی و اعلان پروژه ها

4- ایجاد بخش کتابخانه آنلاین اختصاص موضوعات انرژی کشور

5- ایجاد بخش ارتباطات با مخاطبان

6- ایجاد بخش سکتور خصوصی اختصاص شرکت های خصوصی فعال در بخش انرژی کشور

سپس محترم انجنیر محمد گل خُلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب هدایت داد تا برای واحد سازی دیدگاه های تمام ادارات، از جانب هر اداره یک نفر متخصص از بخش مربوطه به وزارت انرژی و آب معرفی شود تا نشست های هفته وار دایر و ادامه یابد و بعد از دست یابی به توافق نهایی دیدگاه های شانرا درطی نشت عمومی به اشتراک گزارند.

انجنیر محمد گل خُلمی در اخیر، نشست را با ارایه پلان عملیاتی روی موارد زیر به پایان رساند.

1- معرفی نماینده های تمام ادارات فعال سکتور انرژی به وزارت انرژی و آب

2- برگزاری نشست هفته وار نماینده های ادارات الی ماه جنوری

3- شریک ساختن موضوع به دیگر همکاران ( آگاهی دهی)

4- تکثیر مکتوب رسمی به تمام ادارات مرتبط

5- امضای تقاهم نامه و گنجاندن موضوعات مرتبط

6- ایجاد رهنمود روی چگونگی داخل کردن دیتا به بانک اطلاعات انرژی

7- ایجاد پلان عملیاتی و شریک ساختن آن

گزارش: محمد یونس حبیبی