کار پروژه ها باید سرعت گیرد و مصرف بودجه بهبود یابد

کار پروژه ها باید سرعت گیرد و مصرف بودجه بهبود یابد

وزارت انرژی و آب با راه اندازی نشستی با مدیران پروژه های این وزارت خواهان فعالیت های پیگیر، بهبود مدیریت و مصرف بودجه انکشافی شد.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب ده ها پروژه وزارت را در ولایات مختلف از بهر مصرف بودجه و سرعت کار مرور نموده برای هرکدام دستورات ویژه داد تا سرعت کار پروژه ها بهبود یابد. وزیر انرژی و آب دستورداد مدیران پروژه ها از پیچیده شدن پروژه ها پیشگیری کرده کار پروژه ها را مطابق به قانون و طرزالعل های موجود در اسرع وقت مطابق به تقسیم اوقات های منظم پیش برده صورت حساب های کمپنی ها را به سرعت به گردش اندازند تا مزد کمپنی ها به موقع پرداخته شود.

در این نشست عبدالبصیر عظیمی معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب اهمیت مصرف بودجه به موقع را با رییس ها و مدیران پروژه ها توضیح داده تاکید کرد تا با فعالیت های منسجم، پیشگیری از مراحلی که روند پروژه ها را سخت می سازد به سرعت کار در ساحه بیافزایند و کار کمپنی ها را هیچگاهی معطل نسازند.

وی از مدیران پروژه ها خواست با بهره بردن از مزایای مدیریت پروژه به حل مشکلات در همان سطح اقدام نموده برای موفقیت پروژه های خود راهکار های معیاری و پذیرفته شده را روی دست گیرند.

مدیران پروژه ها و رییس های بخش های مالی، تدارکات و نظارت بر پروژه های انکشافی انرژی موظف شدند در امور پروژه ها سرعت داده مصرف بودجه انکشافی را مطابق به قانون و طرزالعمل های موجود بهبود بخشند.