نمایندگی بزرگترین کارخانه تولیدی برج‌های برق در سطح آسیا در افغانستان ساخته می شود

 

نمایندگی بزرگترین کارخانه تولیدی برج‌های برق در سطح آسیا در افغانستان ساخته می شود

نمایندگان کمپنی های چینایی لیشیو و گوانشی امروز با انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب دیدار کردند. کمپنی های لیشیو و گوانشی در سطح آسیا در بخش تولید برج‌ها و کیبل های برق فعالیت می کند و از معتبر ترین کمپنی های چینایی به شمار می رود.

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از پروژه های بخش انرژی این وزارت که در مراحل سروی، دیزاین، تدارکات و اجراء قرار دارد یاد کرده و گفت برای زمینه سازی و ایجاد فرصت سرمایه گذاری کمپنی های چینایی در بخش انرژی در کشور تلاش می کند.

جیلینگ یانگ نماینده کمپنی گوانشی از ساخت یک کارخانه بزرگ در سطح آسیا در افغانستان خبر داد و گفت که کمپنی گوانشی یکی از شاخه های بزرگ انرژی چاینا است که مصمم است در بخش تولید کیبل ها و تاورهای برق در افغانستان سرمایه گذاری کند.

آقای جیلینگ یانگ از وزارت انرژی و آب و دولت افغانستان میخواهد که زمینه سرمایه گذاری این کمپنی را در کشور فراهم نماید که در این راستا وزیر انرژی و آّب از بسترهای قانونی ساخته شده توسط دولت افغانستان یاد نموده اعلام هرنوع همکاری قانونی نمود.

کمپنی لیشیو یک مجموعه‌ی تصاویر از بخش های مختلف راه ابریشم را به وزیر انرژی و آب نشان داده هربخش را مفصل شرح داد.