کار انتقال برق به ولایت پکتیا روی میز وزیر انرژی و آب

کار انتقال برق به ولایت پکتیا روی میز وزیر انرژی و آب

انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب با والی کابل و والی پکتیا بخاطر خط انتقال برق به ولایت پکتیا دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار همه جوانب وعده سپردند تا کار را سرعت دهند و وزیر انرژی و آب گفت نشست ها را هر سه روز بعد در این وزارت برگزار میکند تا از پیشرفت کار اطمینان حاصل کند. همچنان وزیر انرژی و آب دستور داد یک هیات به دیدار والی لوگر اعزام شود تا همکاری ایشان نیز بسیج شود.