بخشی از سخنان وزیر انرژی و آب در دومین ­نشست "انرژی کشورهای آسیا و اوقیانوسیه"

بخشی از سخنان وزیر انرژی و آب در دومین ­نشست "انرژی کشورهای آسیا و اوقیانوسیه"

انجنیرعلی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور، در دومین روز نشست جهانی"انرژی کشورهای آسیایی و اوقیانوسیه" که در بانکاک کشور تایلند برگزار شد، سخنرانی کرد.

بخشی از سخنان وزیر انرژی و آب به دست آوردهای افغانستان در بخش انرژی اختصاص داده شده است.

محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی وآب در سخنان خود گفت: ما در بخش انرژی روی دو محور استراتیژیک توجه داشتیم، محور اول برنامه ریزی و سرمایه گذاری از منابع داخلی برای تولید برق بوده

که در این بخش، زمینه سازی‌های قانونی، اصلاحات اداری و سازمانی با هدف مشارکت فعال و سرمایگذاری‌های خصوصی در سکتور انرژی افغانستان انجام شده است.

آقای عثمانی همچنان از مهم ترین دست‌آوردها در این بخش یاد کرد و گفت: از مهم ترین دست آوردها در این بخش این که در آینده نزدیک 230 میگاوات برق از دستگاه‌های تولید انرژی برق از منابع داخلی افغانستان انجام می‌شود.

وزیر انرژی وآب در بخش دیگر سخنان خود گفت: بعد از سال 2015 روی استفاده از منابع انرژی قابل تجدید توجه‌ی ویژه شده است، طوریکه بیشتر از 120 میگاوات دستگاه‌های بزرگ تولید برق سولری،

یا در مرحله ساخت قرار دارند یا پروسه‌های تدارکاتی شان در حال انجام است.

وزیر انرژی و آب در بخش پایانی سخنان خود، خواستار همکاری و مساعدت سازمان‌ها و بانک‌های انکشافی جهان روی سهم دادن و مشارکت بیشتر سکتور خصوصی، در انکشاف سکتور انرژی افغانستان شد.

حبیبی