پروژه برق سولری 30 کیلو وات ساختمان افغانستان برشنا شرکت، امروز پس از ختم کار به وزارت انرژی و آب تحویل داده شد.

پروژه برق سولری 30 کیلو وات ساختمان افغانستان برشنا شرکت، امروز پس از ختم کار به وزارت انرژی و آب تحویل داده شد.

این پروژه به همکاری مالی کشور آلمان روی بام ساختمان د افغانستان برشنا شرکت نصب گردیده است .

سند تسلیم دهی این پروژه امروز بین انجینیر محمد گل خلمی معین انرژی وزارت انرژی و آب و نماینده وزارت اقتصاد کشورآلمان به امضا رسید.

این پروژه با هزینه 5 میلیون افغانی جهت استفاده انرژی برق ساختمان افغانستان برشنا شرکت اجراء شده بود.

انجینیر خلمی در مراسم امضای این سند استفاده از سولر را در تامین انرژی برق مهم خواند.

همزمان با آن نماینده وزارت اقتصاد کشور آلمان در نشست با معین انرژی و آب اظهار داشت که در سکتور انرژی در افغانستان این کشور حدود ۱۲۰ میلیون دالر را برای سال های آینده تخصیص داده است.

در نشست مشترک معین انرژی و نماینده وزارت اقتصاد کشور آلمان در مورد پلان های ادارات ذیدخل درسکتور انرژی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.