تحلیل و بررسی پوتانشیل آبهای سطحی درحوزه دریایی پنج-آمو

تحلیل و بررسی پوتانشیل آبهای سطحی درحوزه دریایی پنج-آمو

یکی ار بخشهای اساسی پلانگذاری ، مدیریت در منابع آب و توسعه زیربنای کشور رابطه مستقیم به توسعه و تخصیص آب برای نیازمندان ، سکتورهای مختلف و آب قابل دسترس در برنامه های انکشافی دارد.

بناْ حسب هدایت جلالتماب وزیر انرژی و آب و فیصله چهارمین کنفرانس ملی آب؛ با توجه به اهداف فوق و اهمیت موضوع ریاست منابع آب/وزارت انرژی و آب پوتانشیل آبی هر حوزه عمومی دریایی و حوزه های فرعی دریایی را به اساس آمار وارقام حقیقی جمع آوری شده از ساحه و دستگاه های آبسنج که در سراسر کشور نصب گردیده است محاسبه و تحلیل همه جانبه نموده و در اختیار پلانگذاران و برنامه ریزان سکتور آب قرار میدهد.

روی همرفته ؛ محترم انجنیر فایزالرحمن عزیزی متخصص منابع آب این ریاست مقاله تخنیکی و علمی خود را تحت عنوان (تحلیل و ارزیابی پوتانشیل آبهای سطحی در حوزه دریایی پنج-آمو) در جلسه هیت رهبری سکتور آب / وزارت انرژی و آب در حالیکه محترم انجنیر محمد داود قاضی زاده معین آب ؛ روسای کلیدی بخش آب و متخصصین آن حضور داشتند ارایه نمود.

تحلیل آب قابل دسترس (پوتانشیل آبی) حوزه دریایی پنج-آمو در دو مقطع زمانی بین سالهای 1948) – (1980 و 2008)- 2016) بررسی و مقایسه گردیده است که نتایج آن تقریباٌ 13% کاهش را در مجموع پوتانشیل آبی حوزه دریایی پنج-آمو در طول زمانی 37 سال نشان میدهد که میتوان عوامل آن را همچون تاثیرات تغیراقلیمی ؛ رشد نفوش و گرمایش کره زمین دانست.

اوسط مجموعی طویل المدت پوتانشیل آبهای سطحی قابل دسترس در حوزه دریایی پنج-آمو بین سالهای 1948) – (1980 به 21.5 ملیاردمترمکعب تخمین گردیده بود در حالیکه مطابق بررسی فعلی به اساس آمار و ارقام جدید هایدرولوژیکی ریاست منابع آب بین سالهای 2008)- 2016) این مقدار به 18.7الی 19 ملیارد مترمکعب آب سطحی تخمین گردیده است.

حوزه دریایی پنج-آمو با منبع برف های دایمی ؛ یخچالی و بارندگی از جمله غنی ترین حوزه آبی در کشور محسوب می گردد که تقریباْ 39) الی 40 فیصد ) پوتانشیل مجموعی آبهای سطحی کشور را تشکیل داده و تقریبا 16% از مساحت کلی کشور را دربر دارد ؛ بصورت اوسط مجموع میانگین بارندگی سالانه آن به 400 ملی متر میرسد که از نظر مدیریت منابع آب به شش حوزه دریایی فرعی {کوکچه؛ پنج بالایی ؛ پنج پایینی ؛ تالقان ؛ کندز پایینی (بغلان) و کندز بالایی (بامیان) } تقسیم بندی گردیده و پنج ولایت کشور ( بدخشان؛ تخار ؛ بغلان ؛کندز و بامیان ) شامل حوزه پنج-آمو است که از آن جمله ولایت بدخشان تقریباْ 62 فیصد پوتانشیل آبی حوزه دریایی پنج-آمو را بخود اختصاص داده است.

نتایج این تحلیل و تحقیق توسط جناب محترم معین صاحب آب و روسای محترم سکتور آب وزارت انرژی و آب با این کلمات خاتمه یافت : از ابتکار و اقدام نهایت با ارزش ریاست منابع آب ، شخص ریس و تیم تخصصی و تخنیکی آن ریاست ابراز قدردانی نموده وایشان را مورد تمجید وتشکری قرار داده افزودند : آمار و معلومات جدید هایدرولوژیکی و ارزیابی پوتانشیل آبی به اساس ارقام جدید میتواند در بخش برنامه ریزی ؛ پالیسی ، استراتیژی و ماستر پلان آب و ادارات زیربط آن نهایت موثر و سودمند واقع گردد.

به همین ترتیت کار بالای سایر حوزه های عمومی و فرعی کشور جریان داشته و عنقریب از طریق همین صفحه نشر خواهد شد.