وزارت انرژی و آب کشور از انجام برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و نوآوری استقبال می کند.

وزارت انرژی و آب کشور از انجام برنامه های آموزشی، تحقیقاتی و نوآوری استقبال می کند.

محترم انجنیر علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب کشور امروز در دومین جلسه گروه کاری آموزش، تحقیق و نوآوری با ذکر فعالیتهای تحقیقاتی و آموزشی این وزارت از برنامه های کاری این گروه استقبال کرد.

محترم وزیر انرژی و آب عنوان کرد بحث ظرفیت سازی از جمله مباحث مهم و حایز اهمیت است که این وزارت در پلان های کاری خود به آن توجه جدی دارد.

محترم آقای عثمانی افزود که ظرفیت سازی در بخش آکادمیکی، تخنیکی و سکتور خصوصی در بالا بردن توانایی های کاری نقش اساسی دارد و وزارت انرژی و آب همواره به برنامه های ظرفیت سازی تاکید داشته است.

محترم انجنیر عثمانی یادآوری نمود که انجام برنامه های تحقیقاتی نیز گامیست در جهت استفاده از تجربیات گذشته و از اهمیت خاص برخوردار است.

وزیر انرژی و آب با اشاره به وضعیت برنامه های تحقیقاتی درکشور، انجام تحقیقات را نیاز مبرم برای مدیریت دانش درهر سازمان دانست.

محترم انجنیر علی احمد عثمانی اظهار امیدواری نمود که این گروه بتواند مطابق به لایحه وظایف و اهداف کاری خود موفقانه وارد عمل شود.

وزیر انرژی و آب از تمام کسانی که در انجام برنامه های این گروه سهم گرفته اند نیز تقدیر داشت.

انجنیرملالی بارکزی رییس پالیسی وزارت انرژی و آب گفت که این کمیته به هدف شامل ساختن موضوعات مربوط به انرژی قابل تجدید در نصاب تعلیمی و تحصیلی کشورو همچنان نوآوری و انجام تحقیقات در بخش انرژی ایجاد شده است.

در این کمیته متخصصین وزارت انرژی و آب، استادان دانشگاه، سکتور خصوصی، اتحادیه زنان در امور انرژی و ادارات ذیربط عضویت دارند.

در دومین جلسه کاری این کمیته که امروز در وزارت انرژی و آب برگزار شد لایحه وظایف گروه کاری آموزش، تحقیق و نوآوری ارایه شد.

معرفی پلان عملیاتی یک ساله گروه، ارایه نتایج ارزیابی دانشگاه ها و موسسات تعلیمی و مسلکی، انتخاب سکرتریت کاری، تصویب لایحه وظایف گروه و پلان عملیاتی توسط شرکای کاری و اعضای گروه از دیگر مباحث این جلسه به شمار می رفت.