بانک جهانی تعهد خود با وزارت انرژی و آب را تجدید کرد

 
بانک جهانی تعهد خود با وزارت انرژی و آب را تجدید کرد
این بانک از پیشرفت کارها در پروژه IRDP این وزارت که هزینه آن به 220 میلیون دالر می رسد و شبکه های آبیاری افغانستان را احیا، بازسازی و انکشاف می دهد و سبب رونق در درآمد کشاورزان شده است استقبال گرم کرد. 
مسوولان این بانک در دیدار با علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب اعلام آمادگی کردند تا طبق برنامه ها و پلان هایی که وزارت انرژی و آب تعریف کرده است حمایت های خود را بسیج کنند.