ریاست تفتیش و ارزیابی

 

خلص سوانح نقیب الله "امانی"

سرپرست ریاست تفتیش داخلی وزارت انرژی و آب

 

نقیب الله "امانی" فرزند الحاج امان الله درسال 1330 ه.ش در ولسوالی سانچارک ولایت سرپل در یک خانواده روشنفکر متولد گردید. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را تا صنف نهم به درجه عالی در ولسوالی سانچارک به پایان رسانده شامل دارالمعلمین هرات گردید، در آخر سال 1349 از صنف دوازدهم فارغ و تحصیلات نیمه عالی خود را در رشته برق تا صنف چهاردهم به پایان رساند اما متاسفانه نسبت به مشکلات خانوادگی و شرایط ناگوار در کشور تحصیلات عالی خود را تکمیل کرده نتواسته است.

آقای امانی تا سال 1361 در معارف کشور به حیث استاد و در بخش های مدیریتی، بحیث مدیر لیسه و مفتش در ولایت جوزجان و  بحیث معاون لیسه محمود طرزی در شهرکابل انجام وظیفه نموده است.

از سال 1361 الی نیمه سال 1365 در ریاست عمومی تنظیم آب- وزارت انرژی و آب بحیث مدیر عمومی مالی و اداری وظیفه اجرا نموده، از ماه سنبله  سال 1365 الی ماه سرطان سال 1371 بحیث معاون ناحیه هفتم شاروالی کابل کار نموده است.

آقای امانی بحیث معاون ریاست عمومی کودکستان های افغانستان نیز وظیفه اجرا نموده است. ایشان از ماه سرطان سال  1374 بحیث رئیس عمومی مالی و اداری وزارت فواید عامه توظیف و تا ماه میزان سال 1375 در آن وزارت ایفای وظیفه نموده بعد از تسلط طالبان در سال  1375 به خارج از کشور مهاجر و  با آغاز حکومت موقت دوباره وارد کشور گردید و  بحیث رییس اسناد و ارتباط وزارت انرژی و آب تعیین گردید.

 موصوف الی ماه سنبله سال 1384 در این بست خدمت کرده و با آغاز قرار داد انتقال برق 220 کیلو وات از ازبکستان نظر به لزوم دید مقام محترم وزارت انرژی و آب بحیث رییس این پروژه توظیف گردیده که تلاش های زیاد و خستگی ناپذیر، وی را مستحق دریافت تقدیر نامه درجه اول مقام ریاست جمهوری و لوح سپاس وزارت انرژی و آب کرد.

 بعد از اکمال این پروژه ازینکه مطابق قانون جدید خدمات ملکی تقررش بحیث رییس از نظر تحصیلی مشکل داشت بصفت سرپرست ریاست های مالی و اداری، بیلانس ها و از مدت سه سال به اینطرف بحیث سرپرست ریاست تفتیش داخلی بر علاوه اینکه آمر یک بخش در ریاست مذکور بوده، در بست کمبود ایفای خدمت می نماید.

 نامبرده متاهل بوده و دارای هشت فرزند می باشد .