هیئت رهبری وزارت

انجنیر محمد گل "خُلمی" سرپرست وزارت انرژی و آب

انجنیر محمد داوود "قاضی زاده" معین آب

 انجنیر محمد گل "خُلمی" معین انرژی

 

 معین مالی و اداری

 محمد آصف "غفوری" رییس دفتر

سید داود"فضلی"رییس منابع بشری

 

انجنیر احمد میوند " سلطانی" رئیس نظارت بر تطبیق پروژه های انکشافی انرژی

انجنیر سلطان محمود " محمودی " رئیس عمومی تنظیم امورآب

 رئیس نظارت بر تطبیق پروژه های آب

محمد همایون " کوهستانی " رئیس برنامه های انرژی

انجنیر میروس نیکزاد رئیس پالیسی آب

 

    رئیس مرکز تربیوی

انجنیر محمد تمیم " بهادرزی" رئیس سروی و پروژه سازی

احمد شاه " صاحبزاده " رئیس تصدی ساختمانی هلمند

انجنیر محمد نعیم " توخی" رئیس هایدرو جیالوجی

ناصر احمد نوری  رئیس مالی

 ابراهیم ابرم رئیس تهیه و تدارکات

محمد عارف الیاسی رییس تفتیش داخلی

 

 رئیس حفظ ومراقبت آب

 رئیس حقوق آب

محمد افضل افضلی رئیس اداری

انجنیر محمد امین " منصف" مشاور انرژی

 

انجنیر  " " سرپرست ریاست انرژی جدید وقابل تجدید

دیپلوم انجنیر فضل الحق " باختری" رییس منابع آب