هیئت رهبری وزارت

انجنیر علی احمد " عثمانی" وزیر انرژی وآب

انجنیر داوود "قاضی زاده" معین آب

انجنیر امان الله  " غالب" معین انرژی

انجنیر عبدالبصیر "عظیمی" معین مالی و اداری

مقبول احمد سر پرست ریاست دفتر

 

ریاست منابع بشری

 

انجنیر احمد میوند " سلطانی" رئیس نظارت بر تطبیق پروژه های انکشافی انرژی

انجنیر سلطان محمود " محمودی " رئیس عمومی تنظیم امورآب

انجنیر عبدالشکور " رزاقی" رئیس نظارت بر تطبیق پروژه های آب

محمد همایون " کوهستانی " رئیس برنامه های انرژی

 

رئیس پالیسی آب

 

    رئیس مرکز تربیوی

انجنیر محمد تمیم " بهادرزی" رئیس سروی و پروژه سازی

احمد شاه " صاحبزاده " رئیس تصدی ساختمانی هلمند

انجنیر محمد نعیم " توخی" رئیس هایدرو جیالوجی

 

 رئیس مالی

ولی الله " جبارخیل" رئیس تهیه و تدارکات

 

ریاست تفتیش داخلی

انجنیر شهباز رئیس حفظ ومراقبت آب

انجنیر محمد حلیم " حلیم" رئیس حقوق آب

 

رئیس اداری

انجنیر محمد امین " منصف" مشاور انرژی

 

انجنیر  " " سرپرست ریاست انرژی جدید وقابل تجدید

دیپلوم انجنیر فضل الحق " باختری" رییس منابع آب