ریاست حقوق آب - وزارت انرژی و آب

ریاست حقوق آب

جای بسی مسرت است که برای نخستین بار رهبری وزارت انرژی و آب گزارش کاری ربع اول سال 1393 را از مسئولین ادارات مربوط مطالبه و در ویب سایت وزارت انرژی و آب نشر می نماید.

فشرده اجراات ریاست حقوق آب در بخش پالیسی آب ،نظارت از تطبیق همه جانبه مدیریت منابع آب و توزیع عادلانه آب میباشد.

- اطمینان از تطبیق قانون آب ، مقرره ها ، طرزالعمل ها ، حل اختلافات آب بین استفاده کننده گان در حوزه های دریایی و همکاری با حوزه های دریایی در مورد ایجاد انجمن های استفاده کننده گان آب نظارت و امادگی غرض استفاده از آبهای مرزی اجراات منصفانه و عادلانه مطابق قوانین بین المللی آبهای مشترک فعالیت می نماید.

                              گزارش اجراات کاری اداره حقوق آب در ربع اول سال 1393

به اساس تفاهم نامه ساده سازی پروسه های کاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت انرژی و آب غرض عرضه خدمات بهتر سه پروسه کاری که عبارت ا ند از :

  1. پروسه ایجاد انجمن های استفاده کنندگان آب
  2. پروسه حل اختلافات بین استفاده کنندگان آب
  3. پروسه اعمار و بازسازی تاسیسات آب.

که دو پروسه اول و دوم آن مربوط ریاست حقوق آب میگردد قرار ذیل اجراات صورت گرفته است :

کمیته مؤظف بررسی اصلاح و ثبت انجمن های استفاده کنندگان آب به تعداد )50( انجمن را از حوزه های دریایی مختلف  بعد از تائید مقامات ذیصلاح وزارت با سرتیفیکت شان تهیه و جواز فعالیت رسمی برای شان داده شده است .

در رابطه به پروسه ایجاد انجمن ها در ربع اول سال جاری به اساس تقاضای محترم محمد سالم اکبر رئیس حوزه دریایی تالقان هئیتی از ریاست حقوق آب که در راس ان رئیس حقوق آب قرار داشت به ولایت تخار سفر نمود و در جمع از بزرگان ولایت از جمله والی محترم تخار، رؤسای تمام ادارات ولایت تخار – مسئولین ادارات پروگرام حوزه دریایی پنج – آمو مربوط کمیته اروپائی و دفتر اغا خان  – نماینده گان ولسوالی های مختلفه رؤسای انجمن های استفاده کنندگان آب ژورنالستان و اهل خبره گرد امده بودند بعد از اینکه اهمیت ایجاد انجمن استفاده کنندگان برای حاضرین توضیح داده شد برای نخستین بار گام های مهم در رابطه به مشارکت مردم درمدیریت همه جانبه منابع آب در ولایت تخارگذاشته شد و سرتیفیکت های فعالیت برای روسای انجمن های استفاده کنندگان آب داده شدند که بعداً از طرف جناب والی ولایت  تخار – مسئولین ادارات ذیربط به اساس سخنرانی شان حمایت کامل گردید .

همچنان از جنانب محمد سالم اکبر رئیس حوزه دریایی تالقان تقدیر بعمل امد که با مدیریت خوب شان در حوزه دریایی مربوطه زمینه را مساعد ساخته که برای اولین مرتبه بشکل رسمی فعالیت انجمن های استفاده کنندگان آب درین ولایت اغاز شد.

از کمیته اروپائی جهت همکاری مالی شان و از اداره اغا خان بنابر همکاری تخنیکی و ارتقای ظرفیت نیز تقدیر بعمل آمد.

و در رابطه به موفقیت پروسه ایجاد و تقویت انجمن استفاده کنندگان آب در اداره حقوق آب تقدیرنامه از طرف رئیس کمیسون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزیر انرژی و آب برای انجنیر محمد حلیم (حلیم ) رئیس حقوق آب داده شد .

1-  در بخش پروسه حل اختلافات آب کمیته مؤظف این اداره به اساس شکایت استفاده کنندگان آب داخل اقدام شده هیئات  به ولایات مختلف سفر نموده و مطابق به رهنمود فرم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی منازعات آب را حل نموده اند .

همچنان در مورد خلاف ورزی های عاملان کشور های همسایه در اسیائی میانه در رابطه به تحکیم کاری های یک جانبه ساحل دریایی پنج – آمو و دریای مرغاب و اجراات بالمثل کشور ایران در حدوده مرز آبی که باعث تخریب متداوم ساحل جانب افغانی دریا های متذکره میگردد انها را ملتفت تا از این عمل غیر اصولی شان دست بردار شوند.

2- مسئوده مقرره جواز فعالیت و اجازه نامه های استفاده از آب به کمک ادارات ذیربط وزارت انرژی و آب و موسسه GIZ آماده شده است ولی طی مراحل آن بطی پیش میرود .

3- در مورد مقرره حریم منابع آبی و تاسیسات مربوط آن که در حوزه های دریایی با آن اشد ضرورت است توسط اداره حقوق آب به همکاری ادارات ذیربط و وزارت خانه های ذیربط و موسسه  GIZ کار آن به اتمام رسید و جهت طی مراحل به تاریخ حمل 1392به وزارت محترم عدلیه ارسال گردیده است .

  1. در بخش مدیریت همه جانبه آب ،اداره حقوق آب در هر نوع شرایط گروپ هایی از انجنیران به ولایات مختلفه سفر می نمایند تا قانون آب ، مقرره وطرزالعمل های مربوط به قانون آب را برای دست اندرکاران مدیریت منابع آب و استفاده کننده گان آب تشریح نماید تا مشکلات موجوده را که بر سر استفاده از منابع آب موجود است کاهش بدهند و یک گروپ انجنیران اداره در این ربع به ولایات ارزگان ، جوزجان و کندهار سفری کاری  داشته اند.

در بخش ارتقای ظرفیت ادارات حقوق آب حوزه های دریایی اقدامات لازم بعمل امده است.

هکذا نظارت از اجراات یومیه کارمندان در اداره حقوق اب صورت گرفته و مطالب درمورد اهمیت آب برای مجله – اخبار وزارت و دیگر رسانه ها تهیه شده است .