معرفی معین آب

خلص سوانح

 

اسم :                              فهیم الله ضیایی

تاریخ تولد:                         ۱۲ حمل ۱۳۵۸ ه ش

ملیت :                            فقط افغانستان

شماره تماس:                        ۰۰۹۳۷۴۴۴۵۶۶۳۳

آدرس فعلی:                       شاه شهید مینه، ناحیه هشتم ، کابل – افغانستان

آدرس ایمیل :                        fahimullah_z@hotmail.com

اینجانب دارای ۹سال تجربه در نهاد های مختلف ملی و بین المللی بوده و بااستفاده از تجارب مسلکی کسب شده توانسته ام پروژه های ملی بازسازی را در کشورم افغانستان تطبیق نمایم ، تجارب کسب شده مرا قادر ساخت تا مهارت های رهبری، اداره ، مدیریت افهام وتفهیم و حل منازعات پروژوی را فرا گیرم. بعداز فراغت و اکمال دوره لیسانس تحصیلات عالی منحیث مسئول پروژه Project Manager برنامه ملی تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی Rural Drinking Water Supply & Sanitation Program وزارت احیأ وانکشاف دهات MRRD ، مشاور پالیسی آبیاری وزارت زراعت ، رئیس پروژه تنظیم آب بالای مزرعه و همین اکنون به حیث رئیس ابیاری وزارت محترم زراعت، آبیاری و مالداری ایفای وظیفه مینمایم.

از خداوند منان سپاسگذارم چون فرصت های کاری برایم مساعد نمود و توانستم از آموخته ها و تخصصم دربخش انجنیری رشته هایدرولیک و انکشاف حوزه دریایی در خدمت مردم ستمدیده خویش قرار گرفته و متعهد به انجام وظایف خطیر در راستای زمینه سازی زندگی مرفه برای مردم این مرز و بوم میباشم.

اکمال دوره تخصص تحصیلات عالی :

درجه تحصیلی :                       ماستر

تخصص:                               انجنیر هایدرولیک وانکشاف حوزه دریایی

نهاد تحصیلی :                         پوهنتون هایدرولیک یونسکو شهر دلفت کشور هالند UNESCI- IHE

موعد اکمال دوره تحصیلی               از ۲۰۰۹       تا ۲۰۱۱

 

اکمال دور تحصیلات عالی :

درجه تحصیلی :                        لیسانس

رشته :                                 انجنیر آبیاری

نهاد تحصیلی:                           پوهنتون زراعت فیصل آباد – پاکستان

موعد اکمال دوره تحصیلی:             از ۲۰۰۲      تا  ۲۰۰۶

 

کورس های کوتاه مدت مسلکی:

نام کورس :                   سیستم معلومات جغرافیایی Geographical Information System- GIS

موعد :                        ۲۰۱۰    -   ۲۰۱۱

نهاد تحصیلی :                 سافت نت  Soft Net

محل تحصیل:                   کشورهالند

نام کورس :                    انجنیری تصدیق شده سیستم مایکروسافت  Microsoft Certified System Engineer

موعد :                         ۲۰۰۴    -   ۲۰۰۵

نهاد تحصیلی:                   سافت نت Soft Net

محل تحصیل:                   فیصل آباد – پاکستان

نام کورس :                    کراپ وات  Crop Wat- FAO

موعد :                         ۲۰۰۳ -  ۲۰۰۴

نهاد تحصیلی:                   UAF

محل تحصیل :                  فیصل آباد – پاکستان

نام کورس :                     مایکرو سافت آفیس  Microsoft Office 1997

نهاد تحصیلی:                   Brains Degree College

محل تحصیل:                   پشاور  - پاکستان

نام کورس:                     برنامه انکشاف پالیسی زراعتی  ۲۰۰۸

تمویل کننده :                  KOIKA

محل تحصیل:                   کشور جمهوری کوریای جنوبی

نام کورس:                     برنامه مدیریت جامع منابع آب ۲۰۰۹ Integrated Water Resource Management
تمویل کننده:                    UNICEF

نهاد تحصیلی:                   انستیتوت آسیایی تکنالوژی Isian Institute of Technology

محل :                           کشور تایلند

 

 

 

 

آثار و تالیفات:                    

Drought Vulnerability & Adaptation in Balkh Province of Afghanistan 

منتشره ژورنال معتبر UNESCO – IHE

 

Water Allocation Rules in Afghanistan for Improved Food Security

منشتره ژورنال معتبر

Springer- The Science, Sociology and Economics of Food Production and Access to Food

 

NPP- (National Water and Natural Resources Program) ARD- Cluster

 

دستآورد ها :

*       ایفای نقش فعال در زمینه طرح وتدوین  پالیسی و ستراتیژی ملی آب آشامیدنی دهاتی

*       تطبیق پروژه های آب آشامیدنی در مناطق آسیب پذیر از ناحیه خشکسالی

*       ایفای نقش فعال در زمینه تدوین ستراتیژی ملی آب سال ۲۰۰۷

*       تدوین طرزالعمل ایجاد وثبت انجمن های آبیاری در سطح ولایات

*       طرح ودیزاین سیستم معلومات جغرافیایی برای پروژه های آبیاری

*       طرح ودیزاین سیستم بانک معلومات بمنظور مدیریت وراپوردهی پروژه های آبیاری

 

تجارب کاری :

رئیس آبیاری   وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

از  ۱۱ جوزا ۱۳۹۳ الی اکنون

مسئولیت های وظیفوی:

*       طرح پلان های آبیاری به همکاری ریاست های مربوط و ارائه آن بمنظور تصویب.

*       ارائه نظریات در مورد ستراتیژی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در خصوص آبیاری.

*       بررسی از تطبیق بموقع پلان های آبیاری در مرکز و ولایات.

*       سعی بارز در جهت تجهیز شعبات تخنیکی از نظر مواد و وسایل تخنیکی مورد نیاز.

*       ایجاد روحیه همکاری و هم آهنگی با دونران بمنظور اخذ بودجه لازم برای اصلاح و انکشاف سیستم های آبیاری.

*       طرح وتدوین برنامه های تربیوی و تطبیق آن بمنظور بلند بردن ظرفیت کاری عملی مامورین در تفاهم با آمریت ارتقا ظرفیت.

*       انتقال تکنالوژی عصری برای زارعین بمنظور استفاده موثر و مفید آب و جلوگیری از ضایعات.

*       ایجاد و زمینه سازی  همکاری و هم آهنگی قوی با شعبات ذیرابطه و شعبات داخل ریاست زراعت بمنظور پیشبرد و تطبیق پلان های کاری.

*       راهنمایی استفاده کننده گان آب در تشکیل انجمن ها ویا کوپراتیف های آبیاری و تشویق انجمن ها در حفظ ومراقبت.

*       راهنمائی کارمندان مربوط در زمینه استفاده موثر از ماشین آلات انجنیری دست داشته.

*       سهمگیری فعال در جلسات روئسا و اجرای بموقع فیصله ها و ظایف داده شده از جانب مقام وزارت.

*       بررسی و ارزیابی متداوم فعالیت های پرسونل انجنیری ، پلانگذاری و حفظ ومراقبت مرکز و امریت های آبیاری در سطح ولایات.

*       اجرای سایر وظایف که ازجانب رهبری وزارت در مطابقت با مواد شامل قوانین نافذه کشور سپرده میشود.

 

رئیس پروژه تنظیم آب بالای مزرعه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

از اول سنبله ۱۳۹۱ الی ۱۱جوزا ۱۳۹۳

مسئولیت های وظیفوی:

*       مسئولیت کلی از عملکرد پروژه تنظیم آب درمزرعه  OFWM  ، مدیریت پروژه و راپوردهی به معین آبیاری و مقام وزارت .

*       نظارت بر فعالیت های روزانه اعضای واحد مدیریت پروژه PMU

*       ایجاد روابط و تقویت روحیه همکاری و نظارت از کارکنان ولایتی در سایت ها و دفاتر ساحوی.

*       نظارت برفعالیت ها و استفاده اعظمی از مشاوران مدیریت آب در مزرعه تحت پروژه ONFM.

*       نظارت از تنظیم فعالیت واجراات تطبیقی پروژه تنظیم آب در مزرعه در تمامی سایت های مربوط.

*       نظارت از جریان بودجه سازی بمنظور بلند بردن موثریت کارکرد اعضای واحد مدیریت پروژه

*       نظارت و توسعه داخلی راپور های پروژه با توجه به نیازمندی های راپوردهی وزارت زراعت، آبیاری ومالداری وتمویل کننده گان پروژه.

*       حفظ وتقویت روابط کاری با تمویل کننده گان پروژه و ادارات ذیدخل و همکار.

*       مسئولیت پذیری در قبال بعهده گرفتن وظایف مربوط پروژه طبق توافق نامه مالی پروژه .

*       هم آهنگی ، نظارت و همکاری با مشاوران مربوط پروژه.

*       مدیریت ونظارت کلی از صورت پیشرفت پروژه و تهیه راپور های مالی به مقام وزارت ، صندوق باز سازی آفغانستان و بانک جهانی.

*       مشارکت کاری با مشاوران بمنظور توسعه پروژه و نظارت از چگونگی انتقال فهم ودانش کارمندان با تجربه به کارمندان جدید.

*       مشارکت کاری با PMU  بمنظور تنظیم فعالیت های پروژه ، ظرفیت سازی وانتقال ظرفیت های موجود به کارمندان در مرکز وولایات.

 

 

 

 

 

 

مشاور پالیسی معینیت آبیاری:

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

از اول سنبله ۱۳۹۰ الی  اول سنبله ۱۳۹۱

 

مسئولیت های وظیفوی:

*       مطالعه پالیسی موجوده آبیاری وزارت زراعت وارائه پیشنهادات در زمینه وارد نمودن تغیرات لازم به اساس ضروریات موجوده سکتور.

*       ایجاد پالیسی های موثر برای دخیل ساختن دهاقین در پلانگذاری پروژه های آبیاری.

*       تشویق سکتور خصوصی جهت اشتراک در سکتور آبیاری درمحدوده یک چارچوب مناسب. 

*       ایجاد میکانیزم موثر جهت اولویت بندی پروژه ها از لحاظ زمانی ومکانی.

*       بلند بردن ظرفیت کارمندان ریاست آبیاری از طریق تدویر پروگرام های ظرفیت سازی واشتراک انجنیران ریاست آبیاری در تطبیق پروژه ها.

*       ایجاد فضای مناسب برای تمویل کننده گان جهت تشویق آنان برای سرمایه گزاری در سکتور آبیاری.

*       راپور دهی درمورد پیشرفت پروژه های آبیاری وزارت زراعت.

*       اشتراک درمجالس سکتوری به نمایندگی وزارت زراعت آبیاری و مالداری.

*       اشتراک درمجالس سکرتریت تخنیکی آب به نمایندگی وزارت زراعت آبیاری ومالداری.

*       ایجاد هماهنگی میان پروژه های تحت اجرای معینت آبیاری.

*       کار درعرصه پلانگذاری برای ایجاد پروژه های ضروری در چارچوب معینت آبیاری.

 

مسؤل پروژهای خشکسالی و مبارزه با مواد مخدر (Project Manager)

برنامه تهیه آب آشامیدنی وحفظ الصحه محیطی، وزارت محترم احیا و انکشاف دهات

از سرطان ۱۳۸۷   الی  میزان ۱۳۸۸

مسئولیت های وظیفوی:

*       ترتیب نمودن پروپوزل های مربوط به پروژه، پیشنهاد پروپوزل ها، ترتیب نمودن قرارداد های پروژه های آبیاری مرکز و ولایات.

*       هماهنگی تطبیق پروژه های CNTF LBRD  همراه با سایر پروژه ها ی WATSIP.

*       تنظیم  تیم های نظارت جهت ارایه گزارشات مربوطه به اساس پروسیجر های تاًسیس شده و تقویت سیستم های  نظارت .

*       هماهنگی کاری با روسا ،والیان ، مشاورین مربوطه و کارمندان تخنیکی جهت بهبود روابط در سطح ولایات و مرکز.

*       حصول اطمینان ازتطبیق تمام پروژه ها مطابق به اهداف، پالیسی ها و استراتیژی های پروگرام مربوطه.

*       انکشاف و به دسترس قراردادن تمام رهنمودها نظارتی برای تمام فعالیت های مرتبط به پروژه در سطح محل.

*       نظارت از فعالیت های پروژه به شکل متداوم و مدیریت سفر های ساحوی که مطابق پالیسی پروژه صورت گیرد.

*       تطبیق پروپوزل پلان شده شامل نظارت بر کنترول کیفیت تخنیکی، نظارت مالی و بررسی پروژه.

*       اشتراک در تیم مدریت مشترک CNTF.

 

 

مسول پروژهای خشکسالی (Project Manager)

برنامه تهیه آب آشامیدنی وحفظ الصحه محیطی، وزارت محترم احیا و انکشاف دهات

از سنبله ۱۳۸۵ الی سرطان ۱۳۸۷

مسئولیت های وظیفوی:

*       ترتیب و پیشنهاد پروپوزل های مربوط پروژه.

*       هماهنگی تطبیق پروژه های SDC ، پروژه های که توسط کشور بلجیم و دیگر نهاد ها تمویل میگردید.

*       ایجاد هماهنگی کاری با روٌسا،والیان ، مشاورین مربوطه و کارمندان تخنیکی جهت بهبود روند کار پروژه ها در سطح مرکز و ولایات.

*       تنظیم تیم های تفتیش جهت گزارش دهی و بررسی پروژه ها مطابق به پروسیجر کاری اداره.

*       حصول اطمینان از تطبیق تمام پروژه های پلانی مطابق اهداف، پالیسی و استراتیژی پروگرام مربوطه.

*        تطبیق پروپوزل پلان شده که شامل نظارت بر کنترول کیفیت تخنیکی، نظارت مالی و بررسی پروژه.

*       حصول اطمینان از تطبیق پلان های عملیاتی در پروژه های ساحوی.

*       برگزاری جلسات منظم با تمویل کننده گان در زمینه پیشرفت پروژه.

 

کارمند مسلکی پروژه  Project officer

برنامه تهیه آب آشامیدنی و حفظ الصحه محیطی وزارت احیأ وانکشاف دهات

از جوزای ۱۳۸۵ الی سنبله ۱۳۸۵

مسئولیت های وظیفوی:

*       جمع آوری و بازدید گزارشات شرکت های قراردادی.

*       کمک و همکاری همراه با مسول پروژه در تهیه پلان و گزارشات مرتبط به پروگرام.

*       بررسی کردن گزارشات ریاست های ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات و تهیه نمودن تمام پرداخت ها یا اقساط مرتبط به پروژه تهیه آب آشامیدنی.

*       هماهنگی همراه با بخش بررسی تهیه نمودن رهنمودها نیمه نهایی تطبیق پروژه ، بررسی و ارزیابی پروژه های تهیه آب آشامیدنی.

 

برای مدت 5 سال از سال 1376 الی 1381 در شهر پشاور استاد مضامین ساینس و  کمپوتر در مکاتب و کورسهای مختلف بوده ام.

 

 

 

 

 

 

لسان ها :

خواندن

نوشتن

صحبت کردن

لسان

بسیار خوب

عالی

عالی

پشتو

بسیار خوب

بسیار خوب

عالی

دری

بسیار خوب

بسیار خوب

بسیار خوب

انگلیسی

بسیار خوب

بسیار خوب

بسیار خوب

اردو