داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان تدارکاتی احداث ستیشن برق آبی 445 میگوات ولایت تخار
وزارت انرژی و آب میخواهد که پروژه ا حداث ستیشن برق آبی 445 میگاوات قلعه ممی ولایت تخار را به شیوه باز بین المللی (ICB) برای سرمایه گذاری خصوصی به اعلان بسپارد. مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش اظهار علاقمندی آنرا...
Jun 17, 2017 Jul 19, 2017
اعلان مجدد دو پروژه تحکیم کاری قریه بدخشی و قریه بوزایشان آباد ولایت تخار
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قـــرارداد نمایــــــــد. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحـــــــل دریای پنج واقع در قریه بوز ایشان آباد ولسوالی ینگی قلــــعه ولایت تخار. a) تضمین آفــــر...
May 28, 2017 Jul 04, 2017
پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان.
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلـی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلــغ (740000) هفتصد و...
May 28, 2017 Jul 03, 2017
اعلان مجدد دو پروژه تحکیم کاری سواحل دریای کوکچه و امو
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحل دریای آمو دکه های گبیونی واقع در قریه چاوید ولسوالی امام شغنان ولایت بدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلغ...
May 28, 2017 Jul 03, 2017
اعلان تدارکاتی پروژه موانع سمنتی وسیم خار دار احاطه وزارت
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. 1. پروژه موانع سمنتی و سیم خاردار احـاطه وزارت انرژی وآب. موسسأت دولتی وشرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشـد. بریاست تهیه وتـــدارکات...
May 21, 2017 Jun 20, 2017
Rehabilitation Works for Kolalba Wash Bank River Protection Irrigation Scheme- (UR-58)
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF Energy & Water Project Coordination Unit Rehabilitation Works for Kolalba Wash Bank River Protection Irrigation Scheme- (UR-58) Irrigation Restoration and Development...
May 07, 2017 -
اعلان داوطلبی مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر
وزارت انرژی و آب میخواهد که مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر را به روش تدارکاتی (QCBS) طی مراحل نماید، مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت سند اعلام علاقمندی...
Apr 18, 2017 Jun 03, 2017
اعلان تدارکاتی پروژه تحکیم کاری دریای ارگو (دیوار استنادی ) ولایت بدخشان
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلـی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلــغ (740000) هفتصد و...
Apr 15, 2017 May 16, 2017
اعلان تدارکاتی دو پروژه تحکیم کاری دریای آمو ولایت بدخشان
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحل دریای آمو دکه های گبیونی واقع در قریه چاوید ولسوالی امام شغنان ولایت بدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلغ...
Apr 15, 2017 May 16, 2017
اعلان تدارکاتی دو پروژه تحکیم کاری دریای پنج ولایت تخار
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قـــرارداد نمایــــــــد. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحـــــــل دریای پنج واقع در قریه بوز ایشان آباد ولسوالی ینگی قلــــعه ولایت تخار. a) تضمین آفــــر...
Apr 15, 2017 May 15, 2017
صفحه 1 از 13