داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان پروژه سبز آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد پروژه برقرسانی سبز آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB) عقد قرارداد نمایند. تضمین آفـــــــر مبلــغ ( 002500 ) دوصد وپنجاه هزار دالر امریکائی . سرمایه...
Aug 16, 2017 Sep 26, 2017
اعلان خریداری تجهیزات وسافت ویر برای سروی ودیزاین پروژه های انرژی.
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز بین المللی عقد قرارداد نماید. 1= خریداری تجهیزات وسافت ویر برای سروی ودیزاین پروژه های انرژی. تضمین آفـــــــر مبلــغ ( 00100 ) ده هزار دالر امریکائی . سرمایه نقدی آفر...
Jul 19, 2017 Aug 20, 2017
اعلان پروژه چهارده غوربند ولایت پروان
وزارت انرژی وآب از داخل بودجه خویش می خواهد پروژه کار باقیمانده پروژه دیزاین و ساختمان دستگاه کوچک بند برق آبی چهارده غوربند ولایت پروان را به روش تدارکاتی باز بین المللی (ICB) عقد قرارداد نمایند، موسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد...
Jul 18, 2017 Aug 30, 2017
اعلان تدارکاتی احداث ستیشن برق آبی 445 میگوات ولایت تخار
وزارت انرژی و آب میخواهد که پروژه ا حداث ستیشن برق آبی 445 میگاوات قلعه ممی ولایت تخار را به شیوه باز بین المللی (ICB) برای سرمایه گذاری خصوصی به اعلان بسپارد. مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش اظهار علاقمندی آنرا...
Jun 17, 2017 Jul 19, 2017
اعلان مجدد دو پروژه تحکیم کاری قریه بدخشی و قریه بوزایشان آباد ولایت تخار
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قـــرارداد نمایــــــــد. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحـــــــل دریای پنج واقع در قریه بوز ایشان آباد ولسوالی ینگی قلــــعه ولایت تخار. a) تضمین آفــــر...
May 28, 2017 Jul 04, 2017
پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان.
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلـی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه تحکیم کاری سواحـــــل دریای ارگـــو ( دیواراستنادی ) قریه صمتی ولسوالـــی ارگو ولایت بـــــدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلــغ (740000) هفتصد و...
May 28, 2017 Jul 03, 2017
اعلان مجدد دو پروژه تحکیم کاری سواحل دریای کوکچه و امو
وزارت انـــــرژی وآب در نظر دارد دو پروژه ذیل را بــــروش داوطلبی باز داخلـــی عقد قرارداد نماید. 1= پروژه اول تحکیم کاری سواحل دریای آمو دکه های گبیونی واقع در قریه چاوید ولسوالی امام شغنان ولایت بدخشان. a) تضمین آفـــــــر مبلغ...
May 28, 2017 Jul 03, 2017
اعلان تدارکاتی پروژه موانع سمنتی وسیم خار دار احاطه وزارت
وزارت انرژی وآب در نظر دارد پروژه ذیل را بروش داوطلبی باز داخلی عقد قرارداد نماید. 1. پروژه موانع سمنتی و سیم خاردار احـاطه وزارت انرژی وآب. موسسأت دولتی وشرکت های واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشـد. بریاست تهیه وتـــدارکات...
May 21, 2017 Jun 20, 2017
Rehabilitation Works for Kolalba Wash Bank River Protection Irrigation Scheme- (UR-58)
ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN MINISTRY OF Energy & Water Project Coordination Unit Rehabilitation Works for Kolalba Wash Bank River Protection Irrigation Scheme- (UR-58) Irrigation Restoration and Development...
May 07, 2017 -
اعلان داوطلبی مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر
وزارت انرژی و آب میخواهد که مطالعه اساسی پروژه بند برق مایکروهایدل فراج ولایت پنجشیر را به روش تدارکاتی (QCBS) طی مراحل نماید، مؤسسات دولتی و شرکت های خصوصی داخلی و خارجی واجد شرایط که خواهش قرارداد آنرا داشته باشند، جهت دریافت سند اعلام علاقمندی...
Apr 18, 2017 Jun 03, 2017
صفحه 1 از 13