آگاهی داوطلبی خریداری 6 قلم تجهیزات و کمپیوتر لپتاپ !

تاریخ نشر: Jan 31, 2018

تاريخ خاتمه: Mar 03, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت انرژی و آب در نظر دارد خریداری 6 قلم تجهیزات و کمپیوتر لپتاپ ضرورت پروژه 50 میگاوات  IPP مزار را به روش داوطلبی باز داخلی عقد قرار داد نماید.

موئسسات دولتی و شرکت های واجد شرایط که خواهش قرار داد آنرا داشته باشند به ریاست تهیه و تدارکات وزارت انرژی و آب واقع سرک دارالامان ایستگاه سناتوریم مراجعه نموده شرطنامه را از آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی اخذ خود و یا نماینده با صلاحیت شان را به تاریخ 12/12/1396 ساعت 2:00 بعد از ظهر در مجلس آفر گشائی اشتراک نمایند.

تضمین طبق شرطنامه مبلغ (30000) سی هزارافغانی اخذ میگردد.